Netherlands

Aon ziet premieverhogingen in Europese verzekeringsmarkt

 

- Verzekeraars reageren op hoge verliesniveaus
- Tariefstijgingen in veel sectoren Nederlandse verzekeringsmarkt

Rotterdam, 17 juni 2019 - De Europese verzekeringsmarkt heeft te maken met slechte resultaten en uitdagende omstandigheden, wat grote impact zal hebben op verzekerden. Het bedrijfsleven en organisaties worden geconfronteerd met een kritischere houding en premieverhogingen bij verzekeraars ten aanzien van risicoselectie.

Dat blijkt uit een nieuw rapport van risico- en verzekeringsadviseur Aon. In Navigating a Changing Insurance Market concludeert Aon dat verzekeraars in Europa hun businessmodellen aanpassen door grote verliezen, veranderende vraag van kopers, veranderende risico’s en hogere operationele kosten.

Verzekeraars reageren op grotere verliezen

Aon ziet dat verzekeraars reageren op de grote verliezen die door ‘man-made-schades’ en natuurrampen worden veroorzaakt. In 2017 en 2018 bereikten de verliezen als gevolg van natuurrampen wereldwijd een recordhoogte van 247 miljard dollar.

De verandering van marktomstandigheden zal voor zakelijke verzekerden naar alle waarschijnlijkheid leiden tot hogere premies, lagere verzekerde bedragen, strengere voorwaarden en een kritischere houding van verzekeraars ten aanzien van risicoselectie en risicomanagementpraktijken.

Over de grenzen heen kijken

"De marktomstandigheden voor zakelijke verzekeringen zijn de afgelopen tien jaar zeer gunstig geweest voor verzekerden doordat de markt lang heel competitief was”, zegt Hans Groot, Chief Broking Officer bij Aon. “Samen met de voortdurende verliesgevende activiteiten leidt dit ertoe dat verzekeraars zich opnieuw richten op winstgevendheid. Hoe de sector reageert op de veranderende markt is van cruciaal belang. Door deze veranderende markt moeten verzekerden hun risicomanagementaanpak herzien en zorgen dat er het hele jaar door meer informatie wordt uitgewisseld tussen de partijen. Dit voorkomt verrassingen op het moment van verlenging."

Uit het rapport blijkt dat de tarieven in heel Europa binnen verschillende sectoren snel oplopen. Ook in Nederland is dit het geval. In ons land ziet Aon in vier sectoren de premies met 10% of meer stijgen: verzekeringen voor bestuurdersaansprakelijkheid, wagenparken, beroepsaansprakelijkheid en brand- en bedrijfsschade & bedrijfsonderbreking. Hierbij is de mogelijkheid van een kritische evaluatie van de dekking door verzekeraars zeer reëel. Daarnaast wordt in nog eens drie sectoren de stijging van de tarieven als gemiddeld geïdentificeerd en is alleen bij cyberverzekeringen nog sprake van enige premiestabiliteit. Dit laatste is verklaarbaar doordat cyber een relatief nieuw product is waarvoor steeds meer verzekeraars oplossingen bieden.

Voor het verzekeren van Nederlandse bedrijven en organisaties is het des te belangrijker om over landsgrenzen heen te kijken, zo stelt Aon. “Het is in de huidige markt goed mogelijk dat de inkoop van verzekeringen in het buitenland gunstigere condities biedt," zegt Groot. “Per sector zal onderzocht moeten worden wat de beste oplossingen zijn, zodat organisaties tegen zo gunstig mogelijke tarieven en voorwaarden hun verzekeringen kunnen afsluiten."

Het rapport meldt ook andere aandachtspunten. Verzekerden moeten zich realiseren dat het van groot belang is adequate informatie te verstrekken voor acceptatie en voldoende tijd in te ruimen voor het verlengingsproces. “Als een organisatie een goed schadeverleden heeft, maar ook ondersteunende gegevens, proactieve risicomanagementprogramma's en een doordachte strategie, dan zijn er nog steeds goede deals te vinden in de markt. Naarmate de markt selectiever wordt, moeten verzekerden het verlengingsproces proactief aanpakken en hun risicoprofiel verbeteren,” zegt Groot. “Dat kan door te investeren in risicomanagementprogramma’s, data- analyses om vast te stellen op welke gebieden claims kunnen worden verminderd en na te denken over de financiering van hogere eigen risico’s, bijvoorbeeld met een in-house verzekeraar, een zogeheten 'captive'."

Ook kan de interne samenwerking bij bedrijven en organisaties worden versterkt tussen het team dat verzekeringen inkoopt en het team dat risico's beheert voor de hele organisatie. “Organisaties zijn beter voorbereid om in te spelen op de veranderende markt wanneer zij nauw samenwerken met hun risico- en verzekeringsadviseur, een sterke relatie onderhouden met hun verzekeraar, beschikken over robuuste risicogegevens en nadenken over alternatieve risicofinanciering via captives of andere middelen."