Netherlands

Goede voornemens voor werkgevers: besparing op bedrijfskosten

 

Rotterdam, 4 januari 2022 – Werkgevers die in het nieuwe jaar op bedrijfskosten willen besparen, doen er verstandig aan om hun sociale regelingen goed na te lopen. Elk jaar loont het om te besparen op de bedrijfskosten met behulp van sociale regelingen, en in de huidige coronapandemie is dat nog eens extra het geval.

Goede voornemens: controle van vijf deelgebieden loont voor werkgevers

Veel organisaties worstelen met de hoeveelheid regelingen waarvan zij gebruik maken en missen daardoor nogal eens de mogelijkheid om de kosten structureel te verlagen. Het gaat hierbij om minimaal vijf deelgebieden waarop werkgevers mogelijk duizenden euro’s op jaarbasis kunnen besparen. Het gaat om:

  • Eigenrisicodrager worden voor de WGA. Wie publiek verzekerd is voor het WGA-risico, betaalt premie aan het UWV, dat ook de re-integratie van arbeidsongeschikte (ex-)medewerkers verzorgt. Wie eigenrisicodrager wordt van het WGA-risico neemt deze re-integratietaken over van het UWV en betaalt de premie aan een verzekeraar. Deze premies liggen vaak lager, waardoor kosten worden bespaard. Daarnaast biedt dit kansen om het re-integratietraject voor medewerkers volledig zelf in te regelen.
  • No-riskpolissen en het loonkostenvoordeel. No-riskpolissen en het loonkostenvoordeel maken het aantrekkelijker voor werkgevers om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. De overheid verwacht dat werkgevers alle regelingen kennen, wat in de praktijk vaak nog niet het geval blijkt omdat er veel complexe regelingen bestaan. Een no-riskpolis wordt bijvoorbeeld nog niet altijd volledig gebruikt. Ook is op voorhand niet altijd duidelijk of een werkgever in aanmerking komt voor het loonkostenvoordeel en blijkt achteraf dat financiële tegemoetkoming is misgelopen. Het loont dus om deze regelingen goed door te (laten) nemen.
  • Afdracht Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en WW. Werkgevers betalen maandelijks premies voor arbeidsongeschiktheid (Aof) en werkloosheid (WW). Het komt vaak voor dat werkgevers die in de afgelopen jaren wisselden van salarispakket en/of overnames deden, te maken hebben met premiepercentages die afwijken van wat wettelijk verplicht is. Ook het samenvoegen van loonheffingennummers kan hiervan een oorzaak zijn. Daarnaast worden de premies sinds 1 januari 2022 gedifferentieerd, waarmee de hoogte afhankelijk is geworden van de hoogte van de loonsom van de organisatie. Controleer daarom goed of de juiste percentages worden afgedragen en er niet onnodig teveel premie wordt betaald.
  • Bespaar op premie Werkhervattingskas. Elk jaar ontvangen werkgevers een beschikking met daarop het gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas (Whk). De grondslag en berekening van dit percentage is in 45% van de gevallen onjuist, waardoor werkgevers teveel premie betalen. Het kan voorkomen dat de toerekening zelf niet juist is of de hoogte van de toerekenbare uitkeringen niet klopt. Zelfs in het geval van een terecht toegekende uitkering, kan het bedrag in werkelijkheid lager zijn.
  • Verlaging pensioenlasten. De pensioenlasten vormen een forse kostenpost voor veel werkgevers. Het tijdelijk verlagen van de pensioenlasten kan een uitkomst zijn als de continuïteit in het geding komt, bijvoorbeeld als gevolg van de coronacrisis. Een wijziging in de pensioenregeling moet altijd in overeenstemming met medewerkers of de ondernemingsraad worden doorgevoerd. Communicatie is hierbij dan ook essentieel. Bespreek waarom de maatregel wordt overwogen en wat de gevolgen op lange termijn voor iemands pensioenopbouw zijn. Deze blijken op lange termijn vaak gering bij een tijdelijke verlaging van de pensioenlasten, terwijl forse besparingen in de bedrijfsvoering, banenverlies of zelfs het beëindigen van de onderneming hiermee voorkomen wordt.
 

Focus op vitaliteit en veerkracht

Het besparingspakket is voor werkgevers een eenvoudige manier om structureel kosten te besparen volgens Koen Kerstens, Manager bij Aon’s Health Solutions: “We zien in de praktijk dat regelingen vaak nog niet volledig worden benut of zelfs onbekend zijn bij werkgevers. Dat is zonde, omdat al snel duizenden euro’s bespaard kunnen worden. Zeker in deze tijd waarin de coronacrisis nog volop impact heeft, kunnen ondernemers dit geld uiteraard goed gebruiken. Wij kijken graag met hen mee op wat voor manieren zij dit kunnen realiseren.”

Naast het besparen op de bedrijfskosten wijst Kerstens op het belang van vitaliteit en veerkracht: “Besparen is één ding, maar wij vinden het minstens zo belangrijk dat werkgevers een duurzame relatie aangaan met medewerkers met oog voor gezondheid. Benadruk het belang van een gezonde levensstijl en bevorder deze ook als werkgever. Ook in het coalitieakkoord en het preventieakkoord wordt dit benadrukt. Wanneer mensen gezond en fit zijn en ook mentaal gezien lekker in hun vel zitten, komt dit de arbeidsprestaties ten goede en voorkom je langdurige uitval en hoge verzuimcijfers. Eigenlijk zou dit hét goede voornemen van elke werkgever moeten zijn voor 2022.”