Netherlands

Aon: Invoering Wtp is een grote stap vooruit voor de pensioensector

 
  • Wet toekomst pensioenen is een feit na akkoord Eerste Kamer
  • Historisch moment: overgang naar beschikbare premie
  • Communicatie is essentieel
  • Uitgelezen moment om arbeidsvoorwaarden te moderniseren

Rotterdam, 31 mei 2023 - Aon plc (NYSE: AON) is verheugd dat de Eerste Kamer positief heeft gestemd over de Wet toekomst pensioenen (Wtp). “Wij denken dat de overgang naar het nieuwe stelsel een stap voorwaarts is”, zegt Frank Driessen, CEO Wealth Solutions Aon Nederland. “Hoewel er nog vragen leven bij onderdelen van de wetgeving, past het nieuwe contract beter bij deze tijd en de veranderde maatschappij. De nieuwe wet biedt werkgevers de ruimte om hun medewerkers meer zeggenschap te geven over de invulling van de arbeidsvoorwaarden salaris en pensioen.”

Waarom is Aon positief?
In het huidige stelsel zijn met name voor pensioenfondsen bepaalde knelpunten ontstaan. Zo werd er door pensioenfondsen jaren niet geïndexeerd, maar ook niet gekort. Daarnaast is het draagvlak voor de doorsneepremiemethodiek verdwenen, mede omdat deelnemers niet meer hun hele loopbaan bij één werkgever binnen één sector doorbrengen. “Wij verwachten dat met het nieuwe stelsel de belangrijkste knelpunten worden opgelost”, zegt Driessen. “Maar wij zien ook dat met name de transitie naar het nieuwe stelsel erg complex is geworden. Daarom wordt het een grote uitdaging om deelnemers daarin mee te nemen.”

Opvallende wijzigingen
De Eerste Kamer mag dan uiteindelijk hebben ingestemd met de nieuwe wet, op het laatste moment zijn nog wel enkele opvallende wijzigingen aangebracht invoorgesteld het wetsvoorstelom uit te werken in nadere wetgeving. De eerste is dat de transitieperiode is opgerekt naar 1 januari 2028. Dit betekent dat er best verschillen kunnen ontstaan in hoe de overgang uitpakt voor verschillende deelnemers. Zit iemand bij een fonds dat al op 1 januari 2025 overgaat of bij een fonds dat pas op 1 januari 2028 overgaat? Dan kan de wereld er heel anders uitzien en dus ook het kapitaal dat een werknemer meekrijgt bij invaren. Om steun van de Eerste Kamer te verkrijgen is er de intentie voor een nieuwe zware beroepenvoortzetting en verruiming van de RVU-regeling uitgesproken. Hoe deze ingevuld wordt zal het Ministerie nog bezien. Daarnaast komt er een regeringscommissaris die toeziet op de transitie en wordt er gewerkt aan een geschilleninstantie voor de pensioensector.

Communicatie is essentieel
Met de introductie van de Wet toekomst pensioenen worden nieuwe en aangescherpte communicatievoorschriften van kracht. In plaats van ‘informeren over’ spreekt de nieuwe wet over ‘de begeleiding van keuzes’ van de deelnemer en werknemer. Ook voor werkgevers betekent dit een extra verantwoordelijkheid. Al met al zal communicatie essentieel zijn. Daar is de pensioenmarkt volgens Driessen inmiddels ook van doordrongen: “Dat het allemaal best lastig te doorgronden is onderschrijven wij ook. Het is daarom van belang dat deelnemers goed geïnformeerd en begeleid worden bij en ook ná de transitie. Wij pleiten er voor dat deelnemers het recht krijgen op een persoonlijk gesprek om geïnformeerd te worden over hun persoonlijke pensioensituatie.”

Invaren bij pensioenfondsen
Bijzonder is dat alle huidige pensioenaanspraken en pensioenrechten collectief en volledig ingebracht worden in het nieuwe systeem, zonder instemming van de rechthebbenden. Dit wordt ‘invaren’ genoemd. Of invaren voor iedere deelnemer positief uitpakt is niet zeker. Het zal lastig worden voor sociale partners en ook pensioenfondsbesturen om hier evenwichtige afspraken over te maken. “Het is daarom van belang om voldoende tijd te nemen voor dit proces en het zorgvuldig te doorlopen”, stelt Driessen.

Aan de slag
Nu de wet een feit is moeten er meters gemaakt worden. Volgens de huidige planning moeten alle bedrijven in 2028 de overstap hebben gemaakt naar het nieuwe pensioenstelsel. “Dat lijkt nog ver weg, maar dat is het niet”, waarschuwt Driessen. “Het is verstandig om snel in actie te komen. Niet alleen om de overgang goed voor te kunnen bereiden, maar ook om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die de nieuwe pensioenregeling biedt. Dit is het moment om de twee duurste arbeidsvoorwaarden (salaris en pensioen) te herijken. De nieuwe pensioenregeling kan heel gericht worden ingezet voor het financieel welzijn van werknemers. Belangrijk, want daarmee vergroten werkgevers de betrokkenheid, vitaliteit en veerkracht van hun medewerkers.”

 

Achtergrond
Nederland staat aan de vooravond van een enorme transitie van de pensioenregelingen. De gehele sector moet hard aan de slag om deze transitie tijdig vorm te geven. De beoogde inwerkingtreding op 1 juli 2023 en de ‘einddatum’ 1 januari 2028 waarop de transitie moet zijn afgerond, zullen voor veel partijen een uitdaging zijn. In het wetsvoorstel ziet Aon een nog grotere rol weggelegd voor de sociale partners zoals werkgevers, vakbonden en ondernemingsraden. Dit brengt ook extra verantwoordelijkheid met zich mee. Leeftijdsonafhankelijke beschikbare premieregelingen worden het uitgangspunt, dus voor iedereen een gelijk premiepercentage ongeacht de leeftijd. Voor pensioenfondsen komt er een keuze tussen het solidair contract en het flexibel contract. Deze contracten vindt Aon eerlijker en transparanter. In dit persbericht wordt de reactie van Aon op een geselecteerd aantal punten van het wetsvoorstel weergegeven. Op donderdag 8 juni organiseert Aon om 10.00 uur een webinar over verzekerde pensioenregelingen.