Netherlands

Europese aanbestedingen

 

Europees aanbesteden is van toepassing op (semi-)overheden en heeft betrekking op de inkoop van diensten waaronder verzekeringen. De regelgeving Europese aanbesteding heeft als doel het inkoopproces zo transparant mogelijk te laten verlopen en alle leveranciers een gelijke kans te geven. Op die manier kan op een objectieve wijze de beste offerte geselecteerd worden. Een Europese aanbesteding is alleen verplicht als de waarde van de te verlenen opdracht een bepaalde grens overschrijdt.

Het bestek voor Europees aanbesteden
Eén van de essentiële onderdelen van de inbreng van Aon is het vertalen van de verzekeringsbehoefte naar het bestek. In het bestek wordt omschreven of een verzekeraar in aanmerking komt voor de opdracht, en waaraan de offerte moet voldoen. Het bestek vormt de basis voor een succesvolle Europese aanbesteding. Door samen te werken met Aon maakt u optimaal gebruik van de jarenlange kennis van de verzekeringsmarkt en deskundigheid op het gebied van Europese aanbestedingsrecht. Aon handelt conform de Europese regelgeving.

Europese aanbesteding stap voor stap
Aon begeleidt overheidsinstellingen bij de Europese aanbesteding van verzekeringen. Aon toetst of een verzekering Europees aanbesteed moet worden en op welke wijze dit dient te gebeuren. Ook wordt bekeken of er bijzondere omstandigheden zijn die aanbestedingsrechtelijke gevolgen kunnen hebben. We verzorgen het complete aanbestedingtraject in zorgvuldig overleg met de klant. Wij streven ernaar het beste voor de klant uit de markt te halen. Om dit te kunnen doen start het Europees aanbesteden bij Aon met het opstellen van een stappenplan waarin de volledige aanbestedingsprocedure is uitgewerkt.
  • Een grondige analyse van het te verzekeren risico.
  • Behoeften van de klant in kaart brengen voor optimaal resultaat.
  • Het afstemmen met de klant welke aanbestedingsprocedure gevolgd dient te worden;
  • Een onafhankelijke analyse van de verzekeringsmarkt.
  • Het formuleren van criteria als solvabiliteit en deskundigheid waaraan verzekeraars moeten voldoen.
  • Het opstellen van een bestek waarin onder andere de gewenste verzekeringen worden gespecificeerd. Denk aan verzekeringsvoorwaarden, eigen risico en de contractstermijnen.
  • In het bestek wordt nauwkeurig aangegeven op welke criteria de te ontvangen offertes worden beoordeeld. Via een puntensysteem wordt de beste offerte geselecteerd.
  • Het verzenden van een toegelichte afwijzing aan de niet geselecteerde verzekeraars.
  • Het sluiten van de verzekeringsovereenkomst en het opmaken van de polis.
  • Het opstellen van een procesverbaal van de aanbesteding en het aanleveren van het complete aanbestedingsdossier aan de klant.