Netherlands

Update 19 juni

Tweede kamer stemt voor Algemeen Pensioenfonds

 
 
De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel voor het algemeen pensioenfonds, inclusief het amendement dat regelt dat fuserende bedrijfstakfondsen gescheiden vermogens mogen aanhouden.

Een apf mag straks ook een aparte ring vormen voor nettopensioenregelingen. Tijdens de stemmingen gisteren stemde alleen het CDA tegen het wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma (Socialse Zaken). Het CDA ging wel akkoord met het amendement van Helma Lodders (VVD) en Roos Vermeij (PvdA) dat vermogensscheiding bij bedrijfstakfondsen toestaat.

Dit amendement werd met algemene stemmen aangenomen, ook al had Klijnsma het ontraden. De staatssecretaris staat achter de inhoud van het amendement, maar ziet juridische risico’s. Volgens haar kan de verplichtstelling in gevaar komen. Klijnsma vraagt nu met spoed een oordeel aan de Raad van State over het amendement.

Het is de bedoeling dat dit advies klaar is voordat de Eerste Kamer in debat gaat over het apf. Als het advies voor de staatssecretaris reden is voor een wijziging, dan dient ze hiervoor een novelle in. Het is onduidelijk of dat tot vertraging kan leiden bij de invoering van het apf.

De Kamer ging daarnaast akkoord met drie andere amendementen. Een algemeen pensioenfonds is straks niet verplicht een basisregeling en bijbehorende vrijwillige regelingen onder te brengen in één collectiviteitskring. Voordeel van een aparte collectiviteitskring is volgens Steven van Weyenberg (D66) en Henk Krol (50Plus), de indieners van het amendement, onder meer dat het makkelijker is de 'fiscale hygiëne' van vrijwillige nettopensioenregelingen te garanderen.

De andere twee amendementen gaan over de besturing van het apf. Zo mag een apf belanghebbendenorganen samenvoegen als iedereen daarmee instemt. Ook is het bij gesloten fondsen niet nodig dat werkgevers zijn vertegenwoordigd in het belanghebbendenorgaan, opnieuw op voorwaarde dat betrokkenen hiermee instemmen.

Verder stemde de Kamer onder meer in met een motie die pensioenfondsen vrijlaat om te investeren in fossiele brandstoffen: voorlopig voorzien die grotendeels in de energiebehoefte. Deze motie van Norbert Klein is een reactie op de oproep van Jan Vos (PvdA) die begin deze maand in het AD de oproep deed dat pensioenfondsen snel hun beleggingen in olie en gas moeten staken.

Aon Hewitt is niet voornemens om een Algemeen Pensioenfonds op te richten

 
 
Een aantal organisaties overweegt een Algemeen Pensioenfonds (APF) op te richten of op termijn aan te sluiten bij een APF . Dat blijkt uit een uitgebreide consultatie onder relaties (pensioenfondsen en relaties met een rechtstreeks verzekerde regeling) door Aon Hewitt. Aon kiest er zelf juist voor om haar onafhankelijke adviesrol in de Nederlandse markt te handhaven.

Sinds enkele jaren bestaat de mogelijkheid om pensioen op te bouwen via een zogenaamde Premie Pensioen Instelling (PPI). Pensioenopbouw kan alleen nog plaatsvinden met een beschikbare premieregeling. Aon Hewitt besloot om geen eigen PPI op te richten. Naar verwachting is het binnen afzienbare tijd wettelijk mogelijk om de pensioenuitvoering te laten plaatsvinden via een APF. “Net als destijds met de introductie van de PPI denken wij ook nu dat wij er verstandig aan doen om onze onafhankelijke adviesrol in de Nederlandse markt te handhaven”, zegt commercieel directeur Frank Driessen van Aon Hewitt.

 

Complexiteit blijft
“Met de komst van een APF nemen de mogelijkheden voor pensioenuitvoering toe, maar dit betekent niet dat de complexiteit zal afnemen”, vervolgt Driessen. “Waarschijnlijk wordt het vanaf 1 januari 2016 mogelijk om een APF op te richten. Op dat moment zal er grote behoefte zijn aan onafhankelijk advies bij de complexe afweging om de uitvoering van de pensioenregeling hierdoor te laten overnemen.”

Adviseren en ondersteunen
Aon Hewitt richt zich op het adviseren van klanten die een eigen APF willen oprichten, maar ook op het bij elkaar brengen van partijen die samen een APF willen oprichten. Driessen: “Wij merken dat er veel behoefte is aan peer-to-peer contacten. De oprichting van een APF met meerdere partijen, vraagt om goede samenwerking en onderling vertrouwen. Het is meer dan alleen maar een zakelijke afweging. Als grootste broker van Nederland willen we voor onze klanten de beste selectie kunnen maken uit de diverse Algemene Pensioenfondsen die in de markt gaan komen. Ook willen we ondersteuning bieden aan klanten die overwegen zelf een APF op te richten. .

Winstdeling
Het is niet alleen interessant voor bestaande pensioenfondsen om de uitvoering van de pensioenregeling onder te brengen in een APF, maar vooral ook voor pensioenregelingen die bij een verzekeraar ondergebracht zijn. Zeker wanneer er sprake is van winstdeling. Verzekeraars rekenen namelijk vaak torenhoge garantiekosten bij een contractsverlenging en het uitzicht op enige winstdeling in de toekomst is somber.

Waarom een APF?
De belangrijkste redenen voor pensioenfondsen en ondernemingen met verzekerde regelingen om na te denken over een APF zijn:

  • Realiseren van schaalvoordelen in bijvoorbeeld beleggingen en administratie;
  • Beperken van bestuurlijke lasten en uitvoeringskosten;
  • Professionele en onafhankelijke aansturing van de pensioenregeling;
  • Verhogen van de kwaliteit van het beleggingsproces;
  • Verhogen van de kwaliteit van de pensioenadministratie;
  • Kostenvoordelen voor advisering;
  • Beperken van de pensioenkosten, onder andere door het (gedeeltelijk) wegvallen van garantiekosten;
  • Behoud van de eigen identiteit van het pensioenfonds en/of de werkgever. En concreet uitzicht op een hoger indexatie- en pensioenresultaat van de deelnemers.

Niet-commerciële overwegingen
Een behoorlijk aantal partijen is bezig met een onderzoek naar het oprichten van een APF, of is al concreet mee bezig met de oprichting hiervan. Alle grote pensioenverzekeraars zijn daar al mee bezig. Maar ook uitvoerders van bedrijfstakpensioenfondsen zoals PGGM en APG. Bovendien richt een aantal ondernemingen en pensioenfondsen een APF op zonder commerciële doelstellingen.