Netherlands

Wetswijziging breidt rechten OR rondom pensioen uit

 

De rechten van de ondernemingsraad (OR) bij aanpassingen rondom pensioenen moeten duidelijker en eenvoudiger. Dat vindt staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Daarom gaan de Wet op de Ondernemingsraden en de Pensioenwet veranderen. Wat betekent dit voor de samenwerking tussen OR en werkgevers?

Uitbreiding instemmingsrecht OR bij wijzigen pensioenregeling
Met de wetswijziging krijgt de OR instemmingsrecht als de werkgever een pensioenregeling bij een pensioenfonds wil wijzigen. Momenteel heeft de OR al instemmingsrecht bij het vaststellen of intrekken van een pensioenregeling bij een verzekeraar of pensioenfonds en bij het wijzigen van een pensioenregeling bij een verzekeraar. Daar komt straks dus het instemmingsrecht bij het wijzigen van een pensioenregeling bij een pensioenfonds bij. Het instemmingsrecht m.b.t. de pensioenovereenkomst is hierdoor niet meer afhankelijk van de soort pensioenuitvoerder.

Begrenzingen instemmingsrecht OR
De OR heeft geen instemmingsrecht als het pensioen inhoudelijk is geregeld in een cao of als er sprake is van een verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds. Heeft de werkgever zelf geen zeggenschap over bepaalde veranderingen in een pensioenregeling dan heeft de OR ook geen instemmingsrecht.

Instemmingrecht OR bij wijzigingen uitvoeringsovereenkomst of –reglement
Ook krijgt de OR volgens de wetswijziging instemmingsrecht als de werkgever regelingen in de uitvoeringsovereenkomst of een ander reglement over de uitvoering van de pensioenregeling aanpast als die aanpassingen de pensioenovereenkomst of het pensioenresultaat beïnvloeden. Voorbeelden van onderdelen uit de uitvoeringsovereenkomst die van invloed zijn op de pensioenovereenkomst en genoemd worden in de wet:

  • regelingen over het vaststellen van de premie
  • toeslagverlening en de daarbij behorende maatstaven en voorwaarden
  • de keuze voor een bepaalde pensioenuitvoerder

De werkgever en de OR kunnen nadere afspraken maken over de reikwijdte van de medezeggenschapsrechten. Zo wordt duidelijk welke onderwerpen uit de uitvoeringsovereenkomsten van invloed zijn op de pensioenovereenkomst.

OR altijd informeren
De wetswijziging verplicht werkgevers de OR zo spoedig mogelijk schriftelijk te informeren over elke voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van een uitvoeringsovereenkomst. Deze verplichting is opgenomen omdat de grens tussen inhoud en uitvoering van de pensioenregeling soms moeilijk te trekken is en het daardoor momenteel niet uit te sluiten is dat een werkgever een besluit niet voorlegt aan de OR, terwijl dat wel zou moeten.

Hoe verder?
Naar verwachting treedt de wetswijziging op de Wet op de Ondernemingsraden en de Pensioenwet binnenkort in werking. Als werkgever doet u er dus goed aan duidelijke afspraken met de OR te maken over de reikwijdte van de medezeggenschapsrechten als het gaat om pensioen. Nu de bevoegdheden van de OR worden uitgebreid is het extra belangrijk hen te betrekken bij voorgenomen pensioenbesluiten.

Meer weten?
Heeft u vragen of wilt u advies over de rechten van de OR op pensioengebied? De adviseurs van Aon helpen u graag verder.