Netherlands

Instemmingsrechten ondernemingsraad (OR) bij pensioenregelingen

 

Het wetsvoorstel dat staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) eind 2015 indiende, geeft eindelijk duidelijkheid over de reikwijdte van het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR). Dit instemmingsrecht betreft alleen de pensioenovereenkomst.

Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR) bij pensioenregelingen is de afgelopen jaren vaak ter discussie gesteld. Momenteel heeft de OR op basis van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) een instemmingsrecht bij elk voorgenomen besluit van de werkgever tot het vaststellen, wijzigen of intrekken van een regeling met betrekking tot een pensioenverzekering. De vraag waarover veel gediscussieerd werd: valt zowel de pensioenovereenkomst als de uitvoeringsovereenkomst onder het begrip pensioenverzekering?

Advies SER over rol OR bij pensioenregelingen
De Sociaal Economische Raad (SER) adviseerde de staatssecretaris Klijnsma in maart 2014 over de regeling van medezeggenschap bij voorgenomen besluiten over pensioenregelingen. In dit advies staan drie aanbevelingen:

 1. Medezeggenschap van de OR naar de soort pensioenuitvoerder (pensioenfonds of verzekeraar) is onwenselijk.
 2. Het instemmingsrecht van de OR ziet op de arbeidsvoorwaarde pensioen en niet op de uitvoering daarvan.
 3. De werkgever kan de bevoegdheid tot het wijzigen van de pensioenovereenkomst overdragen aan het pensioenfondsbestuur. In principe heeft de OR dan geen instemmingsrechten. Indien hiervan sprake is, stelt de SER voor dat de OR een instemmingsrecht krijgt bij:
 • een voorgenomen besluit tot het wijzigen van de pensioenovereenkomst door het pensioenfondsbestuur;
 • de overdracht van de wijzigingsbevoegdheid door de werkgever naar het pensioenfondsbestuur.

De eerste twee aanbevelingen van de SER neemt staatssecretaris Klijnsma over. Dat geldt niet voor de laatste aanbeveling, omdat zij het onwenselijk vindt dat de OR rechtstreeks medezeggenschap krijgt over besluiten van het pensioenfondsbestuur.

 

Nieuwe rechten OR

Wat betekent dit voor u?
Met het wetsvoorstel wordt het instemmingsrecht van de OR bij pensioenregelingen uitgebreid. Dat betekent dat u als werkgever verplicht bent om een voorgenomen wijziging van de pensioenovereenkomst ter instemming voor te leggen aan de OR.

Onderwerpen in de uitvoeringsovereenkomst die direct betrekking hebben op de arbeidsvoorwaarde pensioen zijn ook instemmingsplichtig. Maar welke onderwerpen dat precies zijn, staat niet exact beschreven in het wetsvoorstel. Hierover kunnen dus interpretatieverschillen ontstaan tussen u en de OR. Verder bent u na inwerkingtreding van het wetsvoorstel verplicht uw OR over iedere wijziging van de uitvoeringsovereenkomst te informeren.

Behandeling en inwerkingtreding
De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het voorbereidend onderzoek naar het wetsvoorstel half februari afgerond. De plenaire behandeling in de Tweede Kamer is momenteel nog niet gepland. De beoogde datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 juli 2016. Aon houdt u op de hoogte van de voortgang.

Meer informatie?
Meer informatie over de instemmingsrechten van de OR en het volledige wetsvoorstel vindt u op de website van de Rijksoverheid. Bent u benieuwd of een wijziging van uw uitvoeringsovereenkomst direct van invloed is op de pensioenovereenkomst van uw medewerkers en daarmee instemmingsplichtig is? Neem dan gerust contact op met Irene Schijns. Aon is u graag van dienst.

 • De OR heeft instemmingsrecht bij een voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van pensioenovereenkomsten.
 • De OR heeft instemmingsrecht bij wijzigingen in de uitvoeringsovereenkomst die direct van invloed zijn op de arbeidsvoorwaarde pensioen.
 • De OR heeft informatierecht bij wijzigingen in de uitvoeringsovereenkomst.
 • De OR heeft instemmingsrecht bij het onderbrengen van een pensioenovereenkomst bij een buitenlandse pensioenuitvoerder.
 • De OR heeft geen instemmingsrecht als:
  • er al afspraken over pensioenregelingen zijn gemaakt in de cao;
  • er sprake is van een publiekrechtelijke arbeidsvoorwaardenregeling (bijvoorbeeld ABP-regeling);
  • de pensioenregeling is ondergebracht bij een Bedrijfstakpensioenfonds (Bpf).