Netherlands

Ook expats willen pensioen opbouwen

 

Door de toegenomen globalisering krijgt u mogelijk steeds meer te maken met expats en impats. Deze ‘International Mobile Employees’ dragen werkgeversrisico´s met zich mee op het gebied van zorg, arbeidsongeschiktheid, ongevallen, overlijden en pensioen. Gelukkig zijn er internationale verzekeringsoplossingen voor uw internationaal opererende workforce.

Vanuit uw zorgplicht als goed werkgever – en om International Mobile Employees aan te trekken en te behouden – dient u risico’s adequaat af te dekken en pensioenopbouw van uw internationale medewerkers veilig te stellen. In het verleden betrof dit vaak een beperkte groep van werknemers en kon u veelal op individuele basis naar een passende oplossing zoeken. De groep internationale medewerkers wordt echter steeds groter. Het is dus zaak om voor een coherente en uniforme aanpak te kiezen.

Nederlandse pensioenregelingen
Vaak worden expats in de Nederlandse pensioenregeling gehouden. Voor korte uitzendingen en zolang er geen uitkeringen plaatsvinden hoeft dit geen probleem te zijn. Maar als blijkt dat de expat niet voor de Nederlandse sociale verzekeringen in aanmerking komt – bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid – ontstaan er wel problemen:

  1. Pensioenuitvoerders bepalen de mate van arbeidsongeschiktheid door een WIA-beschikking. De mate waarin pensioenopbouw wordt gecontinueerd is hiervan afhankelijk. De deelnemer is echter niet meer voor de WIA verzekerd en daarom is er geen WIA-beschikking. De uitvoerder kan de mate van arbeidsongeschiktheid dus niet bepalen.
  2. Expats krijgen korting op de AOW-bijdrage voor de jaren dat ze buiten Nederland werkzaam zijn geweest. Vrijwillige voortzetting van de AOW is een mogelijkheid maar vaak een dure oplossing.
  3. Lokale pensioenuitvoerders weten niet met welke fiscaliteiten zij rekening moeten houden. Dit kan leiden tot dubbele belasting van de uitkering.
  4. Als de expat bij de buitenlandse vestiging in dienst treedt dan heeft de Nederlandse pensioenuitvoerder een verzekerde die geen binding heeft met Nederland. Vaak hebben Nederlandse uitvoerders geen vergunning om het verzekeringsbedrijf in het buitenland uit te oefenen.

 

Lokale pensioenregelingen
Overstappen op een pensioenregeling in het land van vestiging is vaak ook geen optie. Lokale pensioenregelingen met de daarbij ingesloten risicodekkingen bij overlijden en arbeidsongeschiktheid zijn ontworpen voor lokale werknemers. Ook zijn ze afgestemd op het lokale sociale verzekering- en belastingstelsel, de lokale kosten van levensonderhoud en de lokale levensverwachting. Voor de International Mobile Employees gelden deze uitgangspunten niet. Wel is er behoefte aan vermogensopbouw voor pensionering en afdekking van de risico’s van overlijden en arbeidsongeschiktheid.

Oplossingen voor expats
Steeds vaker kiezen internationaal opererende ondernemingen voor een internationale verzekeringsoplossing voor hun medewerkers in het buitenland. Een internationaal opererende verzekeraar dekt de risico’s af. Via een daaraan gekoppeld International Pension Plan (IPP) of International Savings Plan (ISP) wordt kapitaal opgebouwd voor de werknemer. Dat kan gebruikt worden voor pensionering. De opbouw hiervan vindt meestal plaats via een door de werkgever beschikbaar gestelde premie, al dan niet aangevuld door verplichte of vrijwillige stortingen van de werknemer. De premie vormt belastbaar inkomen voor de werknemer. De fiscale behandeling bij pensionering zal afhangen van de belastingwetgeving van het land waarin de werknemer pensioneert; veelal is dit belastingvrij.

Voordelen van een IPP of ISP
In tegenstelling tot een Nederlandse pensioenregeling kan een medewerker met een IPP of ISP bij uitdiensttreding of pensionering het gespaarde kapitaal ineens laten uitkeren. Een IPP of ISP lijkt in die zin op een geblokkeerde spaarregeling waarbij bij verschillende events – van tevoren vastgelegd – het gespaarde kapitaal gedeblokkeerd kan worden. De voordelen van een IPP of ISP in combinatie met risicodekkingen zijn:

  • International Mobile Employees krijgen een uniforme pensioenregeling en adequate uniforme risicodekkingen aangeboden.
  • Er is te allen tijde dekking voor de betreffende werknemers, waar ook ter wereld.
  • De regeling is flexibel (opname van kapitaal en keuzes in beleggen van het kapitaal) voor de betreffende doelgroep en wereldwijd toegankelijk.
  • Bij dienstverlating kan het gespaarde kapitaal makkelijk meegenomen worden naar een volgende internationale werkgever.

 

Aon helpt
Wilt u uw International Mobile Employees een uniforme pensioenoplossing bieden? Aon helpt u graag! Samen met u inventariseren wij onder andere welke dekkingen nodig zijn en wat de benefit target voor de pensioenopbouw moet worden. Indien gewenst kunnen wij dit benchmarken tegen regelingen van andere internationaal opererende ondernemingen. Als uw wensen duidelijk zijn, zetten wij ze uit bij internationale verzekeraars. Wij hebben goede kennis van de internationale verzekeringsmarkt en zullen enkel bij gerenommeerde kredietwaardige internationale verzekeraars offertes opvragen. Het tenderproces van uw regeling vindt vervolgens plaats via ons internationale E-Broking-systeem. Dit proces is grotendeels gedigitaliseerd en volledig transparant, zodat we efficiënt en objectief de best passende uitvoerder voor u vinden.