Netherlands

De preventiemedewerker: uw spil tegen verzuim

 

Preventie krijgt meer aandacht dan ooit in de vernieuwde Arbowet, die sinds 1 juli 2017 geldt. Zo heeft de OR nu op meer gebieden instemmingsrecht en moet de preventiemedewerker intensiever samenwerken met de arbodienst en/of bedrijfsarts. Wat gaat de preventiewerker precies doen en hoe zet u hem of haar optimaal in bij het tegengaan van verzuim?

De uitgebreide rol voor de bedrijfsarts is een van de belangrijkste veranderingen in de Arbowet. Hij moet voortaan de werkplek kunnen bezoeken en werknemers moeten zich zonder toestemming van de werkgever bij hem kunnen melden voor een preventief spreekuur. Ook moet u als werkgever vooraf al de optie van een second opinion bij een andere bedrijfsarts regelen. In een speciaal basiscontract staan voortaan de minimale rechten en plichten voor werkgever, werknemer en arbodienst beschreven. Alle wijzigingen in de Arbowet vindt u op het Arboportaal.

Spil tegen verzuim
De grootste ‘promotie’ in de Arbowet is weggelegd voor de preventiemedewerker. Hij krijgt de rol van adviseur van de bedrijfsarts en arbodiensten en is daarmee voortaan misschien wel de spil in het tegengaan van verzuim. Hij moet onder meer veel schakelen met de arbodienst, net zoals de HR-medewerker, BHV of directeur. Instemming van de OR of PVT is verplicht voor de benoeming van uw preventiemedewerker.

Communicatie krijgt niet voor niets veel aandacht in de nieuwe Arbowet. Volgens DEKRA, een van de grootste industriële inspectie-instellingen, zijn de technische preventie- en veiligheidsmaatregelen van bedrijven in West-Europa al van een hoog niveau. Dat blijkt onder meer uit het relatief lage aantal bedrijfsongevallen. DEKRA stelt dat het vooral nog vaak ontbreekt aan goed gestructureerde werkprocessen en gedegen management. Betere communicatie kan veel onnodige psychische en fysieke belasting – en dus ook verzuim – bij werknemers voorkomen.

Ook bij Aon onderschrijven we het belang van een goede relatie tussen werkgever en medewerker. Een eerlijk en open gesprek doet vaak al wonderen, zeker als de medewerker daarin ook gevoelige onderwerpen zoals een scheiding kwijt kan.

Een van de kerntaken van uw preventiemedewerker is zijn bijdrage aan veilig en gezond werken. Dat vraagt om duidelijke werkprocessen, vertrouwen op de werkvloer en regelmatig overleg over gewenste (werk)situaties. De preventiemedewerker speelt daarin als volgt een rol:

A. Werkprocessen
Zorg ervoor dat (gestandaardiseerde) werkprocessen up-to-date, begrijpelijk voor iedere werknemer en onderdeel van uw arbobeleid zijn. Laat ze bij twijfels over de veiligheid door de preventiemedewerker controleren. Hij of zij kan contact opnemen met de bedrijfsarts of arbodienst. Laat regelmatig een nieuwe RI&E uitvoeren en pas uw werkprocessen waar nodig aan.

B. Vertrouwen
Onontbeerlijk voor een veilige en gezonde situatie op de werkvloer is dat medewerkers elkaar op hun verantwoordelijkheden aan durven spreken. Ook moet iedereen weten waar een onveilige situatie kan worden gemeld, bijvoorbeeld bij de preventiemedewerker. Belangrijk is dat de medewerker waardering voelt zodra hij een probleem aankaart. Zo stimuleert u een ‘meldcultuur’.

C. Regelmatig overleg
Zorg dat de veiligheidsrichtlijnen binnen uw organisatie minimaal twee maal per jaar in het teamoverleg van iedere afdeling worden besproken. Laat uw preventiemedewerker bij dat overleg aansluiten en acties uitzetten om werkprocessen verder te verbeteren. Dit is cruciaal voor zijn samenwerking met OR en bedrijfsartsen.