Netherlands

Kabinet schiet fuserende bedrijfstakpensioenfondsen te hulp

 

Pensioenfondsen kunnen op meerdere manieren van een fusie profiteren. De administratiekosten dalen, de beleggingskosten kunnen over een groter totaalvermogen worden uitgesmeerd en het bestuur wordt efficiënter. Dat leidt uiteindelijk ook tot betere pensioenen. Het kabinet wil fusies van bedrijfstakpensioenfondsen stimuleren en heeft een wetsvoorstel ingediend dat fusies makkelijker maakt. Een van de voorstellen is dat bedrijfstakpensioenfondsen hun pensioenvermogens na een fusie tijdelijk gescheiden mogen houden. Zo kunnen verschillende dekkingsgraden geleidelijk naar elkaar groeien.

Een scheiding van vermogens is nu nog niet toegestaan, omdat bedrijfstakpensioenfondsen die meerdere regelingen uitvoeren volgens de Pensioenwet financieel gezien één geheel vormen. Bovendien zijn fusies tussen fondsen met verschillende dekkingsgraden in de praktijk lastig te realiseren, omdat er voor een deel van de deelnemers nadelige effecten kunnen optreden.

Fusieplan vereist
Aon wordt groter, maar Voor een fusie tussen bedrijfstakpensioenfondsen gelden wel een aantal voorwaarden. Maximaal vijf bedrijfstakpensioenfondsen mogen samen fuseren en het nieuwe fonds mag niet groter zijn dan 25 miljard euro. Fuserende bedrijfstakpensioenfondsen moeten een fusievermogen aanhouden zolang ze gescheiden vermogens hanteren. Cruciaal is ook dat De Nederlandsche Bank (DNB) de fusie goedkeurt. Het fusieplan moet onder meer beschrijven:

  • waarom de fusie en tijdelijk gescheiden vermogens nodig zijn;
  • hoe de bedrijfstakken van de fuserende fondsen zich tot elkaar verhouden;
  • hoe de fondsen binnen vijf jaar overgaan tot één financieel geheel;
  • hoe de bedrijfsvoering van het nieuwe fonds eruit gaat zien;
  • hoe de fondsen weer opsplitsen als de overgang naar één financieel geheel niet slaagt binnen twee jaar.

 

Voorbereidingstijd cruciaal
Het tijdelijk loslaten van de eis van één financieel geheel voor fuserende verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen kan zeker in een behoefte voorzien. Maar als na de fusie blijkt dat de dekkingsgraden om wat voor reden dan ook niet naar elkaar toegroeien, moeten zij weer splitsen. Per saldo zijn dan veel kosten gemaakt, zonder dat het beoogde resultaat is bereikt. Een voornemen tot fusie zal daarom veel voorbereidingstijd in beslag nemen om zoveel mogelijk risico’s te kunnen onderkennen en duiden. Het oorspronkelijke streven om het wetsvoorstel per 1 januari 2018 in te laten gaan lijkt, gezien de complexiteit van het voorstel, erg optimistisch.

Met de Aon Hewitt Politieke Pensioen Monitor blijft u maandelijks op de hoogte van wijzigingen in wetgeving en wetgevingstrajecten die in voorbereiding zijn. Lees hier alles over de laatste stand van zaken en blijf op de hoogte van de laatste.