Netherlands
Aon | Europese pensioenrichtlijn: uitbreiding en de gevolgen

Europese pensioenrichtlijn: uitbreiding en de gevolgen

De Europese Commissie (EC) heeft het 'Witboek pensioenen’ gepubliceerd. Dit ‘boek’ bevat twintig beleidsinitiatieven voor adequate en houdbare Europese pensioensystemen. Hierin wordt benadrukt dat de verantwoordelijkheid voor het pensioen als arbeidsvoorwaarde bij nationale overheden ligt. Europa heeft vooral een stimulerende en ondersteunende rol. In dit kader wil de EC onder meer de Europese pensioenfondsrichtlijn herzien. Hierover heeft EIOPA (de Europese toezichthouder op pensioenfondsen en verzekeraars) op 15 februari 2012 een advies uitgebracht.

Revisie en uitbreiding Europese pensioenrichtlijn
De EC beschouwt de IORP Directive – zoals de Europese pensioenfondsrichtlijn heet – als essentieel beleidsinstrument om de tweede pijler pensioenvoorziening te verbeteren. Ander belangrijk doel is het behoud van een level playing field met Solvency II, de Europese regelgeving voor verzekeraars. Het Solvency II-raamwerk rust grosso modo op drie pijlers, die qua basisstructuur ook voor fondsen van toepassing zullen zijn. De eerste pijler gaat over de berekening van buffers en andere zekerheidseisen, de tweede beschrijft de eisen aan risicomanagement, governance en toezicht. In de derde pijler worden de vereisten voor de informatievoorziening naar stakeholders (deelnemers, toezichthouders, accounting) beschreven.

De herziene IORP Directive dient echter niet te worden gezien als een complete kopie van Solvency II voor pensioenfondsen. Er wordt rekening gehouden met de verschillen tussen pensioenfondsen en verzekeraars.

Invoering in drie stappen
Brussel wil vaart maken met de invoering van Solvency II voor pensioenfondsen. Daarvoor worden de volgende stappen doorlopen:

1. Regelgeving kwalitatief
2. Kwantificering
3. Lokale aanpassingen

Momenteel staan we aan het begin van de tweede fase. EIOPA is een eerste Quantitative Impact Study (QIS) gestart. De technische specificaties hiervoor zijn gedurende het derde kwartaal 2012 gepubliceerd. Het is de bedoeling om de resultaten van deze QIS het eerste kwartaal van 2013 te evalueren. Medio 2013 staat de definitieve rapportage van EIOPA aan de EC gepland.

Overeenkomsten en verschillen met Financieel Toetsingskader
Hoewel de IORP 2 Directive nog lang niet definitief is uitgekristalliseerd, zijn al wel een aantal gevolgen zichtbaar. De contouren laten duidelijke overeenkomsten en verschillen zien ten opzichte van het Financieel Toetsingskader (FTK) dat momenteel voor pensioenfondsen gehanteerd wordt.

Essentiële overeenkomsten:
 
  • Risicogebaseerde zekerheidsmaat
  • Marktconsistente waardering van bezittingen en verplichtingen
Belangrijkste verschillen:
 
Waardering verplichtingen
  • FTK: gebaseerd op onvoorwaardelijke pensioentoezeggingen, gebruikmakend van de swap curve
  • SII: waardering nodig voor eveneens voorwaardelijke pensioentoezeggingen (best estimate), gebruikmakend van een (aangepaste) ultimate forward curve
Zekerheidsmaat
  • FTK: 97,5% (1/40)
  • SII: 99,5% (1/200)
Hersteltermijn vermogenstekort
  • FTK: 15 jaar
  • SII: 6 maanden
Negatief effect op aanbod
Het toepassen van Solvency II voor pensioenfondsen zal niet alleen tot een sterke stijging van de pensioenkosten leiden, maar kan ook negatieve effecten hebben op het aanbod van collectieve pensioensystemen binnen de gehele Europese economie. Dit betekent een verstoring van het level playing field in het uitvoeringslandschap.

Weten wat de wijziging voor u betekent? Wij helpen u graag bij het in kaart brengen van de situatie die specifiek voor uw fonds van toepassing is. Zowel als het gaat om de kwalitatieve als kwantitatieve gevolgen. Neem daarvoor contact op met John Verbeek.

Naar overzicht Connected ›

Deel deze pagina

Volg Aon Nederland