Netherlands

FAQ: Kabels en leidingen omleggen


De netbeheerder wil haar kabels of leidingen niet verleggen. Hoe voorkom ik dat ik de schade moet betalen?

 

Rechtspositie bij wenselijkheid verleggen kabels/leidingen

Regelmatig worden kabels/leidingen min of meer voorspelbaar beschadigd, omdat de beheerder niet bereid bleek de kabels/leidingen te verleggen. Het eindresultaat is vaak dat de grondroerder aansprakelijk wordt gesteld voor de veroorzaakte schade. Vaak is onbekendheid met de rechtsposities van betrokkenen reden dat te makkelijk wordt geaccepteerd dat de kabel-/leidingeigenaar niet wil verleggen. Hieronder wordt op hoofdlijnen beschreven wat de posities van betrokken partijen zijn.

 

Opdrachtgever

De opdrachtgever moet er conform de WIBON voor zorgen dat de grondroerder op zorgvuldige wijze kan werken; lees: hij moet geld en tijd reserveren om voorzorgsmaatregelen te kunnen treffen. Daarnaast kan de opdrachtgever ter oriëntatie van het werk de tekeningen opvragen, maar de verantwoordelijkheid voor actuele tekeningen bij uitvoering alsmede opsporingswerkzaamheden ter verificatie ligt bij de grondroerder.

 

Grondeigenaar

De WIBON kent geen specifieke bepalingen inzake de rol van de grondeigenaar. Dat is ook niet nodig, omdat hiervoor al andere wetgeving geldt. De hoofdlijn daarvan is dat een grondeigenaar moet gedogen dat in zijn grond kabels/leidingen worden gelegd, maar daar staat tegenover dat een kabel-/leidingbeheerder moet meewerken bij gewijzigd gebruik van die grond bijvoorbeeld door de kabels/leidingen te verleggen. Wie de kosten daarvan moet betalen, verschilt per soort kabels:

  • telecommunicatiekabels (telefoon, internet en tv)

    In ‘Hoofdstuk 5. Aanleg, instandhouding en opruiming van kabels’ van de Telecommunicatiewet staan de relevante artikelen die hierop van toepassing zijn.

  • andere kabels/leidingen

    Op het moment dat het een ‘niet-telecommunicatiekabel’ betreft, dan zijn de regels wat ingewikkelder. In die gevallen liggen de kabels/leidingen meestal met een vergunning, waarin nadere afspraken worden gemaakt over verlegging. Vaak is daarin bepaald dat ook dan de kosten van verlegging voor rekening van de kabel-/leidingbeheerder komen. Bestuursrechtelijke analyse is in dat geval zinvol.

 

Grondroerder

Een grondroerder die geconfronteerd wordt met een kabel-/leidingbeheerder die niet wil verleggen, doet er goed aan zijn rechten veilig te stellen ten opzichte van de opdrachtgever.

Wij adviseren u met uw opdrachtgever overeen te komen dat zij u (1) vrijwaart tegen claims van de betreffende kabel-/leidingbeheerder en (2) afziet van haar eventuele rechten op uw verzekeringen (waarbij de opdrachtgever meeverzekerde partij kan zijn). Bij traditionele werken speelt dan ook de waarschuwing op basis van art.6:14 UAV.

 

Schade. En nu?

Waar gehakt wordt vallen spaanders. Ondanks het zorgvuldig graven, kan altijd schade ontstaan. Voorkom in die gevallen groter financieel nadeel voor je organisatie door de schade direct aan de netbeheerder te melden. Het melden van schades is namelijk verplicht en op het niet melden staat een flinke boete.

De netbeheerder geeft instructies over hoe verder te handelen. Volg die instructies, maar houd wel de tijd bij die je verliest bij het wachten op (herstel)acties door de netbeheerder. Ga nooit zelf aan de slag met het herstel van de schade, tenzij de netbeheerder daar expliciet om vraagt. Laat dat vastleggen. Noteer in alle gevallen de naam en functie van de persoon met wie je spreekt. Dit kan discussie achteraf voorkomen.

 

Agentschap Telecom

Bij een controle van het Agentschap Telecom moet worden aangetoond dat bovengenoemde stappen zijn genomen, en dus dat zorgvuldig is gewerkt. Bij het niet naleven van elk van de hierboven genoemde verplichtingen, kan een boete worden opgelegd van maximaal €450.000.

Het agentschap controleert preventief op werklocaties én kan verschijnen als een schade heeft plaatsgevonden. Bij controles moet u de hoogst leidinggevende op de werklocatie meteen inlichten en met de medewerkers van het Agentschap in contact brengen. Is dat niet mogelijk? Beantwoord dan de vragen van het Agentschap zo volledig mogelijk en wees correct. Doe geen aannames en doe geen uitspraken over de oorzaak van de schade die u niet kunt onderbouwen. Licht daarna meteen uw leidinggevende in over de controle.

Zorg er in alle gevallen voor dat de tekeningen altijd op het werk bevinden en toon bij controle van het Agentschap Telecom aan dat er voldoende rekening is gehouden met de aanwezigheid van kabels en leidingen.


Vragen?

 

Heeft u vragen of behoefte aan advies? Raadpleeg dan onze website of neem contact met ons op.