Netherlands

FAQ: Onderzoeksplicht grondonderzoek

 

Hoe ver reikt mijn onderzoeksplicht in het kader van de Richtlijn?

 

De Richtlijn ‘Zorgvuldig grondroeren, van initiatief- tot gebruiksfase’

Zorgvuldig graven beperkt zich niet tot het graven zelf, maar omvat een proces van verschillende fasen. De WIBON legt de bij het graafproces betrokken partijen verschillende verplichtingen op. Hoe deze verplichtingen door de partijen ingevuld moeten worden, wordt uitgewerkt in de Richtlijn ‘Zorgvuldig grondroeren, van initiatief- tot gebruiksfase’ (verder: ‘De Richtlijn’).

 

Onderzoeksplicht: wat, wanneer en hoe

Op grond van de Richtlijn moet door de betrokken partijen altijd, voorafgaand aan het graven, worden vastgesteld of er iets ligt. Blijkt dit het geval, dan moet worden bepaald wat er ligt. Tot slot wordt door visuele waarneming ter plaatse opgezocht waar het ligt. Wanneer en hoe dit van u wordt verwacht leest u hieronder.

Onderzoeksplicht

Wanneer de theoretische ligging van netten zich buiten het graafgebied (lees: daadwerkelijk te bewerken gebied plus anderhalve meter hier rondom) bevindt, hoeft de grondroerder geen rekening te houden met de aanwezigheid van die betreffende netten. In dit geval hoeft de exacte ligging niet te worden vastgesteld. Hier stopt de onderzoeksplicht.

Wanneer het net zich – binnen het graafgebied - onder water en/of beton bevindt of de ligging door andere oorzaken niet visueel vast te stellen is, dan hoeft men geen proefsleuven te graven. Dit betreft echter niet het einde van de onderzoeksplicht, het net bevindt zich overigens in het graafgebied. In dit geval verlangt de Richtlijn van de grondroerder dat er contact wordt opgenomen met de betreffende netbeheerder. Maak tijdens dit contact afspraken over het vaststellen van de precieze ligging van de netten en leg deze afspraken vast. Voorkom eventuele stagnatie door hier voor aanvang van de werkzaamheden al rekening mee te houden.

 

Aanwezigheid ondergrondse obstakels

In de Nederlandse bodem hebben wij te maken met vele ondergrondse obstakels. In sommige gevallen zal de aanwezigheid van puinresten en/of boomwortels in de ondergrond het onmogelijk maken het net door middel van een proefsleuf te lokaliseren. Gebruik in deze gevallen detectieapparatuur of schakel de hulp in van de netbeheerder. Wees hierbij altijd alert op uw waarschuwingsplicht die wellicht conform de UAV (Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012) op het werk van toepassing is verklaard.

Stop altijd met de uitvoering van de werkzaamheden wanneer alsnog blijkt dat de gelokaliseerde ligging van onderdelen van netten alsnog onduidelijk is, of wanneer daarover twijfel bestaat. Neem geen onnodige (financiële) risico’s en denk vooral aan de eigen veiligheid en die van anderen.

 

Obstakels in de ondergrond (puinresten, boomwortels, etc.)

In de praktijk zien we dat de grondroerder vaak de rekening betaalt voor schades als gevolg van omstandigheden die de grondroerder niet kan beïnvloeden en dus eigenlijk voor rekening van de opdrachtgever horen te komen. Op de grondroerder ligt de verplichting om (als de kabel zich binnen het graafgebied bevindt of anderhalve meter hier rondom) de kabel op te zoeken. Verlangt de opdrachtgever dat de werkzaamheden worden voortzet zonder dat de precieze ligging van de netten is onderzocht? Zorg er dan voor dat de opdrachtgever u vrijwaart voor de (toekomstige) schade aan deze netten. Als u, of de netbeheerder hiertoe, om voor u of hen moverende redenen, niet kiest, waarschuwen wij u reeds nu nadrukkelijk in de zin van art. 5 en 6 UAV.

NB: Wij wijzen u er tevens op dat met bovenstaande een boete van het Agentschap niet wordt voorkomen.

Oplossing:

  • Artikel 15 van de UAV verlangt van u dat u zich op de hoogte stelt van de (graaf)omstandigheden;
  • In combinatie met de door de opdrachtgever aan te leveren informatie in het kader van de voormelding en simpele middelen als een locatiebezoek en/of Google Maps kunt u al vaststellen of er sprake is van netten nabij bomen of voorheen bebouwde omgeving.
 

Voorafgaand aan de werkzaamheden

Als dit het geval is, adviseren wij u bij de aanbesteding (ten behoeve van de nota van inlichtingen) de volgende constatering weer te geven: “Wij constateren dat op de locatie X sprake is van netten nabij Y. Dit in acht nemende is het vrijwel zeker dat schade aan deze ondergrondse netten gaat ontstaan.”

Het is in dit geval van belang om gebruik te maken van uw rechten (of de rechten van de grondeigenaar) om van de netbeheerder te eisen dat deze netten worden verlegd/vervangen, dan wel spanningsloos worden gemaakt of buiten gebruik worden gesteld. Als u hiertoe, om voor u moverende redenen, niet kiest; kunnen wij dan bij schade rekenen op vrijwaring door de opdrachtgever en afstand van uw eventuele rechten als meeverzekerde onder onze verzekeringen? Wij adviseren en verzoeken u in ieder geval nu al te reageren op onze nadrukkelijke waarschuwing in de zin van art. 6 lid 14 UAV.

Gedurende de werkzaamheden

Als tijdens de werkzaamheden blijkt dat er (bijna) schade ontstaat door de aanwezigheid van obstakels in de grond, adviseren wij u gebruik te maken van uw rechten op basis van de UAV en uw opdrachtgever als volgt te berichten: "Bij de uitvoering van de door u aan ons opgedragen werkzaamheden constateren wij dat … Bij ongewijzigd voortzetting van de werkzaamheden verwachten wij (nog meer) schade, die wij niet kunnen voorkomen.

Het is in dit geval van belang gebruik te maken van uw rechten (of de rechten van de grondeigenaar) om van de netbeheerder te eisen dat hij deze zijn netten verlegt/vervangt of ons beiden vrij tekent en vrijwaart voor toekomstige (gevolg)schade aan deze netten. Als u of de netbeheerder hiertoe, om voor u of hen moverende redenen, niet kiest, waarschuwen wij u nu al nadrukkelijk in de zin van art. 6 lid 14 UAV.

Wij zullen uiteraard uw instructies conform art. 5 lid 2 UAV opvolgen, maar pas nadat u ons als opdrachtgever schriftelijk vrijwaart voor toekomstige schade en afstand doet van uw eventuele rechten als meeverzekerde onder onze verzekeringen. Daarnaast delen wij u nu al mee aanspraak te maken om bouwtijdverlenging, meerwerk en andere claims inzake stagnatie."


Vragen?

 

Heeft u vragen of behoefte aan advies? Raadpleeg dan onze website of neem contact met ons op.