Netherlands

FAQ: Revisies en WIBON

 

Wijzigingen in kabels/leidingen na de graafmelding

De WIBON bepaalt dat de werkzaamheden binnen 20 werkdagen na het doen van de graafmelding moeten worden gestart (artikel 8, lid 1 WIBON). Een en ander lijkt duidelijk als de informatiestroom naar behoren verloopt, maar wat nu als de netbeheerder niet tijdig reageert, of tijdens de werkzaamheden wijzigingen aanbrengt in de ligging van de kabels en leidingen? Hieronder zullen wij nader ingaan op de wettelijke verplichtingen van de bij het graafproces betrokken partijen met betrekking tot de graafmelding.

 

Algemene spelregels WIBON inzake tijdige informatieverstrekking

In principe dient een netbeheerder binnen maximaal drie werkdagen het relevante kaartmateriaal aan de grondroerder toe te sturen. Als een beheerder niet tijdig reageert, kan er niet zonder meer gestart worden met de graafwerkzaamheden. De grondroerder zal contact op moeten nemen met de netbeheerder om vast te stellen of het kaartmateriaal bijvoorbeeld nog onderweg is. De netbeheerder dient samen met de grondroerder kort te sluiten hoe de grondroerder zo snel mogelijk beschikking krijgt over de benodigde ligging gegevens van de aanwezige kabels en leidingen. De opdrachtgever van het werk dient de grondroerder hiervoor voldoende tijd en ruimte beschikbaar te stellen. De opdrachtgever is op grond van de WIBON (artikel 2 lid 1) verplicht er zorg voor te dragen dat de graafwerkzaamheden waartoe hij opdracht geeft op zorgvuldige wijze kunnen worden verricht.

 

De letter van de wet tegenover de praktijk

Op basis van artikel 8, lid 1 WIBON heeft het ontvangen kaartmateriaal een geldigheid van 20 werkdagen, vervolgens dient een nieuwe graafmelding gedaan te worden. Maar als de werkzaamheden zijn gestart en men is dagelijks op het werk aanwezig (waarbij tevens zicht is op eventuele wijzigingen in de ligging van kabels en leidingen), dan hoeft er geen nieuwe graafmelding gedaan te worden en mag men werken met het ‘verouderde’ kaartmateriaal. Als gedurende de periode van 20 werkdagen na het doen van de graafmelding wijzigingen plaatsvinden in de ligging van netten waarvan de grondroerder niet volledig op de hoogte is, dan mag men niet zondermeer uitgaan van de ontvangen ‘verouderde’ tekeningen.

 

Netbeheerder dient actief te informeren

De beheerder van het net weet welke grondroerders een melding hebben gedaan op de locatie waar wijzigingen aan de ligging van kabels en leidingen worden aangebracht. De netbeheerder is hierdoor in staat de grondroerders actief te informeren. De netbeheerder dient dan ook rekening te houden met de geplande werkzaamheden en, gelet hierop, de grondroerder actief te informeren. In zo’n situatie kan de netbeheerder bijvoorbeeld de revisietekeningen meesturen met het kaartmateriaal of aangeven met wie er contact kan worden gezocht voor actuele informatie over de wijzigingen. Indien revisietekeningen worden ontvangen mag de grondroerder – behoudens afwijkende aanvullende berichten van de netbeheerder – uitgaan van de ligging zoals deze op de revisietekeningen wordt aangegeven. Worden geen revisietekeningen en/of berichten inzake een wijziging van de netbeheerder ontvangen? Dan mag men uitgaan van het ontvangen kaartmateriaal en behoeft men geen rekening te houden met eventuele wijzigingen. Let op, als de grondroerder weet dat er wijzigingen plaatsvinden (maar men hoort niets), doordat dit bijvoorbeeld in een bouwoverleg is besproken, dan is het verstandig contact op te nemen met de netbeheerder om de actuele stand van zaken na te vragen.

 

Contractuele verplichting

De netbeheerder kan de grondroerder die de wijzigingen in de ligging realiseert, verzoeken de revisiegegevens binnen 10 werkdagen aan te leveren. Dit is niet wettelijk verplicht, maar vloeit vaak voort uit een bestek. Dit brengt voor de grondroerder dus een contractuele verplichting met zich mee.

 

Tijdelijke bouwaansluitingen

Soms wordt op het werk een tijdelijke bouwaansluiting gerealiseerd. Alle netten die in de grond gelegen zijn, vallen onder de WIBON. Er is enkel een uitzondering voor netten die gelegen zijn op eigen grond, geen aansluiting voor derden hebben en geen gevaarlijke inhoud hebben. Een bouwkabel voldoet niet aan de eerste voorwaarde wat met zich mee brengt dat ook deze tijdelijke bouwaansluiting op de tekening vermeld dient te zijn. Mocht een bouwaansluiting beschadigd raken tijdens de werkzaamheden, doordat men niet van de ligging op de hoogte was, dan kan de schade niet aan de grondroerder worden toegerekend.Vragen?

 

Heeft u vragen of behoefte aan advies? Raadpleeg dan onze website of neem contact met ons op.