Netherlands

FAQ: Spoedopdrachten


Ik moet acuut graven. Wat moet ik doen om persoonlijk letsel of grote schade te voorkomen?

 


Om schade te beperken en persoonlijk letsel te voorkomen, kunnen graafwerkzaamheden soms niet wachten. Dan is er geen tijd voor een graafmelding en kiest u voor een calamiteitenmelding.

In artikel 21 lid 2 van de WIBON en artikel 7 van het Besluit (12 juni 2008) is beschreven hoe u moet handelen wanneer, als gevolg van een calamiteit, acuut graafwerkzaamheden nodig zijn om persoonlijk letsel of grote schade te voorkomen. Als het gaat om een aansluiting voor een fabriek, dan is de dreiging van grote schade veel eerder aan de orde dan bij een storing in de elektriciteitsaansluiting van een huishouden.

Bij spoedopdrachten geldt een aangepast zorgvuldigheidsvereiste, namelijk de verplichting naar vermogen zorgvuldig te zijn als het nodig is om met spoed op te treden. Hieronder leest u hoe u moet handelen bij spoedopdrachten.

 

De procedure

Bij graafwerkzaamheden in geval van spoedopdrachten zijn de artikelen 2, 8 en 13 van de WION niet van toepassing, maar moet u de volgende stappen ondernemen voordat u mag beginnen met de graafwerkzaamheden.

1. Geven van opdracht voor graafwerkzaamheden in geval van calamiteit

De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat de graafwerkzaamheden zoveel mogelijk op zorgvuldige wijze kunnen worden verricht. Hierbij moet hij rekening houden met de urgentie van de werkzaamheden. De opdrachtgever moet dus voldoende ruimte geven om – eventueel – onderzoek te kunnen verrichten. Ook moet de opdrachtgever de eerstvolgende werkdag melden dat hij opdracht heeft gegeven voor graafwerkzaamheden in geval van een calamiteit (dit kan via de website www.agentschaptelecom.nl).

2. Melden van calamiteit bij Kadaster

Net als bij geplande graafwerkzaamheden moeten graafwerkzaamheden in geval van spoedopdrachten zorgvuldig uitgevoerd worden. Er moet daarom altijd, uiterlijk de volgende werkdag, een (telefonische) melding bij het Kadaster worden gedaan wanneer er mechanisch wordt gegraven. In situaties waar alleen handmatig wordt gegraven is een calamiteitenmelding niet verplicht. Het Kadaster moet ervoor zorgen dat de contactgegevens van de betrokken netbeheerders bij de grondroerder terecht komen. Als actueel kaartmateriaal op de graaflocatie aanwezig is, mag daarmee worden gewerkt.

3. Inwinnen van informatie over graaflocatie

De grondroerder wint voor zover mogelijk bij de betrokken netbeheerders informatie in over de precieze ligging van netten op de graaflocatie. In het kader van zorgvuldig graven moet de grondroerder rekening houden met de aanwezige kabels en leidingen.

4. Afstemmen met netbeheerder

Als er een ‘gevaarlijk net’ op de locatie aanwezig is, moet de grondroerder in ieder geval contact opnemen met de beheerder van dat net. De beheerder van het gevaarlijke net zorgt ervoor dat hij (24 uur per dag) telefonisch bereikbaar is voor het verschaffen van informatie en het treffen van voorzorgsmaatregelen voor zover dat nodig en mogelijk is.
 

Een calamiteit

Bij een calamiteit kan concreet gedacht worden aan bijvoorbeeld een ongeval met een brandbare, explosieve of giftige stof, branden op industrieterreinen of terreinen met gevaarlijke stoffen en aardverschuivingen. Het begrip calamiteit impliceert dat er sprake is van een onverwachte gebeurtenis.

 

Toetsingskader Agentschap Telecom

Om te toetsen of het gebruik van de calamiteitenprocedure is toegestaan, hanteert het Agentschap Telecom (toezichtorgaan) het volgende toetsingskader.

Rampen en zware ongevallen
Bij het toepassen ervan tijdens rampen of zware ongevallen wordt getoetst op de definitie daarvan uit artikel 1 onderdeel b van de Wet rampen en zware ongevallen. Dit is geldig voor situaties waar al een ramp of zwaar ongeval heeft plaatsgevonden of daar waar sprake is van dreiging van een ramp of zwaar ongeval.

Artikel 1 onderdeel b Wrzo (Wet rampen en zware ongevallen)
ramp of zwaar ongeval: een gebeurtenis
1o. waardoor een ernstige verstoring van de openbare veiligheid is ontstaan, waarbij het leven en de gezondheid van vele personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate worden bedreigd of zijn geschaad, en
2o. waarbij een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.

Milieuwetgeving

In de vergunning die is afgegeven voor de installatie zijn vaak voorwaarden gesteld die direct ingrijpen voorschrijven. Deze vergunningen zijn gebaseerd op artikel 8.1 van de Wet Milieubeheer.

Leveringsonderbrekingen

De verplichting van beheerders om storingen binnen een kort tijdsbestek te verhelpen zijn expliciet vastgesteld in;

  • De Elektriciteitswet artikel 31 lid 1 onderdeel f
  • De Gaswet artikel 12b lid 3 onderdeel d
  • De Waterleidingwet artikel 4 lid 1

Graafwerkzaamheden voor het herstellen van leveringsonderbrekingen in netwerken die onder deze wetgeving vallen, kunnen worden aangemerkt als calamiteit in de zin van de WIBON. Het gebruik van de calamiteitenprocedure moet in redelijkheid worden afgewogen door de beheerder van het verstoorde netwerk.

Bij overige netwerken is de verplichting storingen binnen kort tijdsbestek te verhelpen niet in wet of regelgeving opgenomen. De toelichting uit het besluit vormt hier het toetsingskader.

Verder gelden blijkens het eerste lid als randvoorwaarden voor de toepassing van onderhavige regels dat als gevolg van de calamiteit persoonlijk letsel of grote schade dreigt te worden veroorzaakt, en dat de graafwerkzaamheden noodzakelijk zijn om deze dreiging weg te nemen. Derhalve is niet bij elke storing toepassing van dit artikel gerechtvaardigd.

Er moet zich een situatie voordoen waarbij als gevolg van het doorlopen van de gewone meldingsprocedure grote schade zou ontstaan die door direct optreden kan worden voorkomen.

Bij telecommunicatienetten zal niet iedere leveringsonderbreking leiden tot grote schade. Het is aan de opdrachtgever (veelal de netbeheerder) om de dreiging van grote schade te bepalen. Contractuele verplichtingen van de netbeheerder zijn niet leidend voor het bepalen of er sprake is van een calamiteit. Een overzicht van het toetsingskader van het Agentschap Telecom vindt u hieronder.

 

Een calamiteitenmelding doen via het Kadaster

Voor het doen van een calamiteitenmelding maakt u gebruik van het Kadaster: https://www.kadaster.nl/web/artikel/productartikel/Calamiteitenmelding-KLIC.htm

U kunt ook een telefonische calamiteitenmelding doen (0800 0080). Dit kan 7 dagen per week, 24 uur per dag. Na het doen van een calamiteitenmelding ontvangt u direct informatie over het gebied waar u moet graven. Denk er ook aan om de calamiteit de volgende dag bij het Agentschap Telecom met opgaaf van redenen af te melden.


Vragen?

 

Heeft u vragen of behoefte aan advies? Raadpleeg dan onze website of neem contact met ons op.