Netherlands

Uitdagingen voor woningcorporaties

 

Waar liggen uw risico’s in de snel veranderende wereld?

Woningcorporaties hebben de afgelopen jaren te maken gekregen met nieuwe wet- en regelgeving, veranderende vraag en de wens naar verduurzaming. Met continu en steeds sneller veranderende omstandigheden is het lastig u voor te bereiden op de uitdagingen die voor u liggen. Met inzicht in uw risico’s neemt u beter onderbouwde beslissingen en blijft u op koers.

 


Uitdagingen voor woningcorporaties

We zetten een aantal belangrijke uitdagingen voor woningcorporaties op een rij.

1. CO2-neutraal in 2050

Woningcorporaties hebben de ambitie om flink te verduurzamen: ze willen voor 2050 al hun huizen gasloos en CO2-neutraal maken. Dat betekent isoleren, zonnepanelen installeren en in sommige gevallen zelfs huizen slopen en opnieuw bouwen.

2. Woningtekort

Vooral in de Randstedelijke gebieden loopt het woningtekort steeds meer op. Veel bouwprojecten hebben lange tijd stilgelegen vanwege de uitspraak van de Raad van State over Programma Aanpak Stikstof (PAS) en ook de coronacrisis heeft de bouw flink vertraagd.

3. Betaalbaarheid van sociale huurwoningen

Woningcorporaties moeten veel maatregelen treffen vanuit de overheid, bijvoorbeeld vanwege verduurzaming. Deze kosten moeten zij doorberekenen in de huurprijzen. De betaalbaarheid van sociale huurwoningen wordt op deze manier steeds moeilijker voor de mensen die deze huizen krijgen toegewezen.

4. Leefbaarheid van wijken

Door het passend toewijzen zijn in sommige wijken de huurders die begeleiding of zorg nodig hebben, oververtegenwoordigd. Dit gaat helaas gepaard met meer overlast. Het gevolg is dat steeds meer kopers wegtrekken uit een buurt en de leefbaarheid onder druk komt te staan.

5. OOB

Woningcorporaties met meer dan 5.000 verhuureenheden (vhe) hebben een OOB-status. Ze zijn een organisatie van openbaar belang. Deze status betekent strenge eisen en wettelijke waarborgen rondom de transparantie en kwaliteit van accountantsrapportages.

6. WSW

Het waarborgfonds sociale woningbouw staat garant voor de financiële positie van woningcorporaties. Aan deze garantstelling zijn allerlei eisen verbonden, waaronder voor het risicomanagement binnen uw organisatie.

7. Governancecode

De Governancecode voor woningcorporaties is ontwikkeld om goed bestuur te garanderen over de hele breedte van de branche. De code ziet toe op het transparant leiden van een onderneming, Een belangrijke eis binnen deze code is dat het bestuur een risicomanagementsysteem toepast.

8. AVG

Binnen woningcorporaties gaan veel (gevoelige) persoonsgegevens rond. De AVG schrijft voor hoe u met deze gegevens om moet gaan. Er wordt van u verwacht dat u zorgvuldig omgaat met de gegevens van huurders, woningzoekenden en werknemers.

9. Cyber

Woningcorporaties zijn een doelwit voor cybercriminelen die mogelijk financieel gewin willen halen via diefstal van vertrouwelijke informatie of het stelen van geldmiddelen. Ook kan belangrijke IT uitvallen. Cyber is een breed risico waarmee corporaties te maken hebben vanwege hun afhankelijkheid van informatietechnologie, connectiviteit en geautomatiseerde processen.

10. Asset- en vastgoedmanagement

Met assetmanagement vertaalt u uw strategische doelen naar de inzet en het beheer van uw middelen; het vastgoed. De meeste grote corporaties hebben dit al in hun kernprocessen geïntegreerd. Bij kleinere corporaties moet dit vaak nog verder worden geprofessionaliseerd. Vastgoedmanagement heeft een duidelijk raakvlak met assetmanagement. Het gaat erom dat u uw voorraad strategisch beheert met een duidelijke visie voor de toekomst. Op basis van projecties, maatschappelijke en demografische ontwikkelingen bepaalt u hoe uw portefeuille er in de toekomst uit moet zien om aan de marktbehoefte te kunnen blijven voldoen.


Blijf ‘in control’

Als woningcorporatie staat u voor een grote hoeveelheid uitdagingen om aan de verwachtingen te voldoen. En de roep om aantoonbaar in control te zijn neemt toe. Zorg ervoor dat voldoen aan verplichtingen geen ‘moetje’ wordt, terwijl een integrale aanpak uw organisatie juist extra toegevoegde waarde kan opleveren.
Check hoe ‘in control’ uw corporatie is

Neem contact op

 

Heeft u vragen over risicomanagement voor uw woningcorporatie? Neem contact met ons op.