Netherlands

Het coronavirus (COVID-19) en de gevolgen voor uw pensioen

 

Vanwege het coronavirus leven we momenteel in uitzonderlijke tijden. De effecten van het virus kunnen ook gevolgen hebben voor uw verzekerde pensioenregeling. Wat is belangrijk hierover te weten, voor u als werkgever en voor uw medewerkers?

Wat voor invloed heeft het coronavirus op het pensioen?

Heeft u een DC-regeling (ook wel beschikbare premieregeling genoemd)? Dan worden er premies ingelegd waarmee, samen met het beleggingsrendement op die premies, een pensioenvermogen bijeen wordt vergaard. Pas op de pensioendatum koopt uw medewerker een levenslang vast of variabel pensioen aan. De hoogte van de pensioenuitkering is in deze regeling onder meer afhankelijk van het pensioenvermogen, de levensverwachting en de rentestand op dat moment.

Heeft u een DB-regeling (dit kan een middelloonregeling of eindloonregeling zijn), dan wordt er premie betaald voor een gegarandeerde pensioenuitkering.

In een DC-regeling wordt er gespreid belegd, onder andere in aandelen. Jongeren beleggen meer in aandelen dan medewerkers die dichter bij hun pensioendatum zijn. Door alle onzekerheden als gevolg van het coronavirus zijn de aandelenkoersen de afgelopen tijd aanzienlijk gedaald. Dit ziet u terug in uw pensioenvermogen.

Het is belangrijk om u te realiseren dat pensioenen voor de langere termijn belegd worden en dat pensioenuitvoerders gedurende de looptijd van de pensioenopbouw constant zoeken naar de beste verdeling tussen aandelen en andere spaar- en beleggingsvormen. We hebben in het verleden vaker stijgingen en dalingen gezien en die ervaring nemen de uitvoerders mee in hun beleid. Jongeren hebben een langere periode om de daling op te vangen. Bij ouderen is een kleiner deel van het vermogen in beleggingen ondergebracht, waardoor de daling van de beurskoersen minder effect op hun totale pensioenvermogen heeft. De nieuwe premies worden nu op een lagere beurskoers ingelegd, waardoor er voor dezelfde premie meer stukken kunnen worden aangekocht. Hoe lang het herstel van de beurzen zal duren, is helaas niet te zeggen.

In een DB-regeling heeft u geen direct nadeel van dalende beurzen. Tijdens de lopende contractduur blijven de tarieven ongewijzigd. Op het moment dat uw pensioencontract verlengd moet worden, ziet u dit terug in de nieuwe tarieven. Belangrijk hierbij is de rentestand: bij een dalende rente wordt de premie voor een gegarandeerde pensioenuitkering hoger en bij een stijgende rente lager.

Is het pensioen goed verzekerd in het geval van overlijden en arbeidsongeschiktheid?

De bestaande dekkingen voor het partnerpensioen voor de partner, het wezenpensioen voor kinderen en/of dekkingen bij arbeidsongeschiktheid wijzigen niet door het coronavirus. Deze pensioenen blijven ongewijzigd verzekerd binnen de pensioenregelingen DC en DB.

Heeft tijdelijke arbeidsduurverkorting gevolgen voor de pensioenopbouw?

De belastingdienst heeft een Vraag & Antwoord gepubliceerd over de pensioenopbouw tijdens eventuele tijdelijke arbeidsduurverkorting in verband met het coronavirus. Daarin zijn, rekening houdend met de huidige wet- en regelgeving, drie veel voorkomende situaties uitgewerkt:

  1. Arbeidsduurverkorting waarbij de dienstbetrekking volledig in stand blijft
    In deze situatie kan de pensioenopbouw ongewijzigd doorgaan. Wordt het salaris tijdelijk gekort als gevolg van de arbeidsduurverkorting? Dan kan pensioenopbouw plaatsvinden op basis van het pensioengevend loon zoals dat gold voor de korting.
  2. Arbeidsduurverkorting waarbij de dienstbetrekking tijdelijk (gedeeltelijk) wordt beƫindigd
    Ontvangt de medewerker een WW-uitkering tijdens de periode van arbeidstijdverkorting? Dan mag de pensioenopbouw worden voortgezet op basis van het pensioengevend loon zoals dat gold voorafgaand aan de arbeidsduurverkorting.
  3. 3. Arbeidsduurverkorting waarbij geen sprake is van onvrijwillig ontslag en/of er geen WW-uitkering wordt ontvangen
    In deze situatie is over de gekorte uren in principe geen pensioenopbouw mogelijk, tenzij de deelnemer ervoor kiest om de pensioenregeling vrijwillig voort te zetten (als de pensioenregeling die mogelijkheid biedt).
 

For information in English about pension and insurances in relation to COVID-19, please see our worldwide information on our international COVID-19 response site.