Netherlands

Reinsurance

 

Herverzekering is de bescherming van verzekeraars tegen grote risico's en schades. Bijvoorbeeld als één gebeurtenis een opeenstapeling van een aantal schades kan veroorzaken, zoals storm of een aardbeving. Het is ook een bescherming tegen een onvoorzien groter aantal schades in één periode alsmede tegen individuele grote schades. Ook kan herverzekering een mogelijke oplossing bieden om u veilig te stellen voor schade als gevolg van terrorisme.

 

Aon

Aon is wereldwijd de grootste herverzekeringsmakelaar voor de segmenten schade en leven en bemiddelt tussen verzekeraars, pensioenfondsen, captives en herverzekeraars (en de kapitaalmarkt). Aon biedt twee mogelijkheden om risico's te herverzekeren. De eerste mogelijkheid is facultatieve herverzekering. Op individuele basis wordt een risico herverzekerd. De andere mogelijkheid is treaty herverzekering. Hierbij worden alle risico's binnen een bepaalde portefeuille afgedekt onder één contract. Beide vormen worden ondergebracht op de internationale herverzekeringsmarkt. Aon doet meer dan alleen herverzekering. We adviseren in het bijzonder op het gebied van risico management, het gebruik van de kapitaalmarkt alsook over de mogelijkheden tot oprichting van captives. Deze adviezen worden gegeven in samenwerking met specialisten uit de gehele Aon organisatie wereldwijd.

Analyse

Om als herverzekeringsmakelaar succesvol te opereren is een goede analyse van levensbelang. Aon voert daarom analyses uit op gebied van bijvoorbeeld 'catastrophe modelling'. Hierbij worden gebeurtenissen uit het verleden via computerprogramma's uitgebreid in kaart gebracht, onderzocht en gemodelleerd. De uitkomsten en conclusies van deze analyses worden gebruikt voor het inschatten van de omvang van potentiële schades en de zogenaamde terugkeerperiodes van mogelijke toekomstige rampen.

 
 

Thema's

 


Overstromingsrisico's

De weerswaarschuwing voor storm in combinatie met springtij vandaag en de dijkbewaking op sommige plaatsen, tonen nog eens aan hoe kwetsbaar Nederland is als het gaat om overstromingsrisico’s. Impact Forecasting, het expertisecentrum van herverzekeringsmakelaar Aon, heeft een catastrofemodel voor Nederlandse overstromingen ontwikkeld. Voor het eerst zijn daarmee de financiële gevolgen van overstromingsschade in Nederland aan bezittingen en voertuigen in kaart gebracht en gemodelleerd.

Lees verder »

 

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.