Netherlands

UWV kampt nog steeds met achterstanden; tijdelijke maatregelen verlengd

 
 

De afgelopen jaren zijn de achterstanden voor de WIA-keuring en de herbeoordelingen bij UWV hoog opgelopen. UWV heeft een groot tekort aan verzekeringsartsen, waardoor de keuringen niet tijdig worden uitgevoegd. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en UWV hebben om die reden verschillende tijdelijke maatregelen ingesteld om de achterstanden bij UWV terug te dringen en de druk op verzekeringsartsen te verlichten.

De minister heeft aangekondigd alle tijdelijke maatregelen te verlengen in 2024 en kondigt daarnaast een nieuwe maatregel aan per 1 juli 2024. De maatregelen lijken effect te hebben. In de eerste helft van 2023 zien we een voorzichtige stabilisatie in de werkvoorraad voor de herbeoordeling van WIA-gerechtigden. Voor de WIA-keuringen geldt zelfs dat er sprake is van een lichte afname in de ontwikkelingen van de voorraad en achterstand. Toch zullen we nog tot in 2028 te maken hebben met achterstanden.

De belangrijkste aankondigingen voor de werkgever en de medewerker zijn:

  • De tijdelijke maatregel ‘Vereenvoudigde WIA-beoordeling 60-plusser’ wordt verlengd tot 1 januari 2025. Meer informatie over deze maatregel leest u hier.
  • De maatregel ‘Kwijtschelding voorschot WIA-uitkering bij niet tijdige WIA-keuring’ wordt verlengd tot 1 januari 2025. Dit betekent dat de medewerker een ontvangen voorschot niet hoeft terug te betalen aan UWV, als blijkt dat deze niet terecht is uitgekeerd aan de medewerker. Heeft de medewerker ook recht op een aanvulling vanuit de Toeslagenwet, omdat het gezinsinkomen te laag is, dan zal ook deze uitkering niet worden teruggevorderd door UWV.
  • Per 1 juli 2024 wordt naar alle waarschijnlijkheid de tijdelijke maatregel ‘praktisch beoordelen’ ingevoerd. De Minister en UWV werken hard aan de invoering van deze maatregel. Het is nog niet definitief, maar de verwachting is wel dat deze er gaat komen. De minister wilt deze tijdelijke maatregel voor drie jaar invoeren. Lees hieronder meer over deze nieuwe tijdelijke maatregel.
Praktisch beoordelen bij arbeidsongeschiktheid
De minister en UWV zijn van plan om de tijdelijke maatregel ‘praktisch beoordelen’ per 1 juli 2024 in te voeren. Deze maatregel is van toepassing op de medewerker die nog inkomsten uit arbeid heeft op het moment dat de WIA-keuring plaatsvindt. De medewerker zal niet meer worden beoordeeld op basis van een theoretische schatting. Dit betekent dat er niet meer theoretisch wordt bepaald welke mogelijkheden de medewerker nog heeft op basis van een aantal fictieve functies.

Indien een medeweker op basis van de praktische beoordeling 80% tot 100% inkomstenverlies heeft, zal ook worden beoordeeld of er mogelijk sprake is van een IVA-uitkering. Voor de medewerker die mogelijk recht heeft op een IVA-uitkering zal wel een theoretische beoordeling van toepassing zijn.

De mogelijkheid om een praktische beoordeling te doen bij een WIA-keuring bestaat al, maar in de huidige wet- en regelgeving is een theoretische schatting verplicht. In de huidige situatie geldt dat de uitkomst van de schatting met het laagste arbeidsongeschiktheidspercentage geldt als uitgangspunt voor de WIA-uitkering.

De volledige uitwerking van deze maatregel is nog niet bekend. Op dit moment wordt de praktische beoordeling verder uitgewerkt door UWV en de minister. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij dat met u delen.