Netherlands

Eerbiedigende werking en het pensioenakkoord

 

Wel of niet toepassen: wat zijn de voor- en nadelen?

In het nieuwe pensioenstelsel is pensioenopbouw volgens een ‘vlakke premie’ de standaard. Het zorgt ervoor dat medewerkers op een andere manier pensioen gaan opbouwen. Dit heeft financiële gevolgen waarvoor medewerkers gecompenseerd moeten worden door de werkgever. Maar er is een mogelijkheid om bestaande deelnemers niét over te laten gaan naar een nieuwe pensioenregeling: de eerbiedigende werking.

Om een goed beeld te krijgen van de eerbiedigende werking, behandelen we in dit artikel de volgende zaken:

  • Wat is de eerbiedigende werking?
  • Voordelen eerbiedigende werking
  • Nadelen eerbiedigende werking
  • Het maken van de keuze voor uw organisatie


Wat is de eerbiedigende werking?

Tijdens onze Masterclass Pensioenakkoord gaf 55% van de werkgevers aan dat het toepassen van de eerbiedigende werking de voorkeur heeft. Maar wat houdt dit precies in? De eerbiedigende werking is een overgangsregeling. Wanneer je kiest voor eerbiedigende werking, gaan de nieuwe regels (vanuit het pensioenakkoord) enkel en alleen gelden voor nieuwe gevallen. Voor bestaande medewerkers, deelnemers, verandert er niets.

Verschil tussen stijgende en gelijke staffel

In combinatie met het pensioenakkoord betekent dit het volgende: bestaande medewerkers hebben een pensioenregeling met een ‘stijgende staffel’: Hoe ouder de medewerker is, hoe meer pensioen er wordt opgebouwd. Voor bestaande medewerkers kan deze pensioenregeling met stijgende staffel blijven bestaan. Het is een gesloten groep. Deze groep zal in de toekomst steeds kleiner worden naarmate medewerkers uit dienst gaan, of de pensioenleeftijd hebben bereikt. In nieuwe pensioenregelingen wordt pensioen opgebouwd op basis van een ‘gelijke staffel’: dezelfde (leeftijdsonafhankelijke) premie voor iedereen. Wanneer bestaande medewerkers overgaan naar een ‘gelijke staffel, heeft dit financiële gevolgen voor deze medewerkers.

Een voorbeeld: Een medewerker van 55 jaar bouwt op dit moment via de stijgende staffel (blauwe blokken in figuur) pensioen op. In de komende 12 jaar wordt de pensioenopbouw groter. Wanneer deze medewerker overgaat naar pensioenopbouw in het nieuwe stelsel (gelijke staffel, rode lijn in figuur) zal de toekomstige pensioenopbouw minder worden voor deze medewerker.

Onderstaande figuur geeft dit goed weer:

Voordelen eerbiedigende werking

U hoeft uw oudere, bestaande medewerkers niet financieel te compenseren. Dit betekent dat de communicatie over de gevolgen van de nieuwe pensioenwetgeving naar deze groep medewerkers relatief eenvoudig is. De opbouw van het ouderdomspensioen blijft immers ongewijzigd. Omdat het nabestaandenpensioen in de nieuwe wetgeving wel volledig anders geregeld moet worden, zal de communicatie juist daarover gaan. Alleen voor uw toekomstige nieuwe medewerkers moet een ‘gelijke staffel’ worden vastgesteld. De hoogte hiervan is onder andere afhankelijk van uw financiële budget en wensen, rekening houdend met de ontwikkeling van de financiële pensioenlasten van de huidige medewerkers.

Nadelen eerbiedigende werking

Het grootste nadeel van het toepassen van de eerbiedigende werking, is dat uw organisatie twee pensioenregelingen naast elkaar gaat hanteren. Een pensioenregeling met oplopende staffel voor de huidige medewerkers, en een regeling met gelijke staffel voor alle nieuwe medewerkers. In de praktijk kan dit dus betekenen dat twee medewerkers met dezelfde functie en leeftijd, een andere pensioenopbouw hebben. Er zit dus verschil tussen de arbeidsvoorwaarden van uw medewerkers. Juist voor jonge, bestaande werknemers ontstaat de vreemde situatie dat deze een lagere pensioenopbouw hebben dan nieuwe, jonge medewerkers. Hecht u dus veel belang aan zoveel mogelijk gelijke arbeidsvoorwaarden, dan is het gebruik maken van de eerbiedigende werking niet voor de hand liggend. Daar staat wel tegenover dat u voor uw oudere medewerkers een compensatie moet regelen voor het gemis aan de hogere pensioenopbouw. Uw bestaande jonge medewerkers zullen vanwege de ‘gelijke staffel’ direct een hogere pensioenopbouw krijgen.

Welke keuze maakt uw organisatie?

Er is niet een keuze die goed of fout is. Het is per organisatie verschillend welke optie het meest voor de hand liggend is. Dit heeft onder andere te maken met de opbouw van uw personeelsbestand. En met de medewerkers die u in de toekomst gaat aannemen. Heeft u vooral relatief jonge medewerkers of juist veel oudere medewerkers? Is er sprake van een sterk verloop? Krimpt of groeit juist het personeelsbestand in de komende jaren? Daarnaast is bepalend of er financiële ruimte is om compensaties voor oudere medewerkers in te zetten. In onderstaande video wordt uitgelegd met welke zaken u allemaal rekening dient te houden om tot een goede beslissing te komen:

 

Wilt u de gehele Masterclass Pensioenakkoord terugkijken? Klik dan hier.