Netherlands

Brand- en bedrijfsschade

 

Oplossingen

Analyse & Advies
Business continuity management (BCM) biedt uw organisatie een praktische werkwijze om bedrijfsschade te voorkomen en u voor te bereiden op diverse incidenten. Bij daadwerkelijk continuïteitsverlies, biedt BCM mogelijkheden om adequaat te reageren, de bedrijfsschade te beperken en een snel herstel te bevorderen. Effectief business continuity management kan het verschil maken tussen faillissement of succesvol voortbestaan.

Technische begeleiding & inspecties
Aon heeft jarenlange ervaring in het ondersteunen van bedrijven en instellingen in binnen- en buitenland op het gebied van risicobeheer ten aanzien van materiële schade als gevolg van brand, inbraak/diefstal, storm, overstroming/waterschade e.d. en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade. Het doel hierbij is de bedrijfscontinuïteit van onze klanten zo optimaal mogelijk te waarborgen en de verzekerbaarheid van de onderneming blijvend te bewerkstelligen. De serviceverlening van Aon richt zich tevens op het aangeven van de meest kosteneffectieve wijze van bescherming en beveiliging van de (toekomstige) eigendommen en bedrijfsprocessen. Voorbereiding op calamiteiten Vanuit het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement ondersteunen wij organisaties in de publieke en private sector in de voorbereiding op crisissituaties. Denkt u daarbij aan:

 • Adviseren over/mede opstellen van crisisplannen (vaak in aanvulling op bestaande operationele procedures).
 • Het beoefenen van een crisisteam (management/directie) of het trainen van specifieke functionarissen.

 

Passende productvoorwaarden
Aon heeft diverse brandproducten ontwikkeld om aan de hand van een gedegen risico analyse maatwerkoplossingen aan te bieden.

 • Eigendommen (gebouwen, inventaris, machines en goederen): Uitgebreide verzekeringen bieden niet alleen dekking voor het risico van brand maar ook voor schade ten gevolge van storm, inbraak, water, aanrijding etc.
 • Computerapparatuur: Voor computerapparatuur is er een verzekeringsproduct met een zeer uitgebreide zogenaamde All Risk dekking.
 • Bedrijfsschade: De bedrijfsschadeverzekering is van belang als er na een calamiteit gevolgschade ontstaat die mogelijk de continuïteit van een onderneming kunnen schaden. Hierbij valt te denken aan productie/omzetverlies en het doorlopen van de vaste lasten met alle financiële gevolgen van dien.
 • Extra kosten: De extra kosten verzekering biedt expliciet dekking voor de extra kosten die gemaakt moeten worden na een calamiteit. Huur van vervangende ruimte, uitwijkkosten door het elders laten produceren en dergelijke is dan vaak aan de orde.
 • Internationale verzekeringsprogramma's. Ook voor internationaal opererende bedrijven zijn wij als Aon een partner om de verzekeringsbelangen goed te behartigen. Door het internationale netwerk beschikt Aon over de nodige kennis en ervaring met het opstellen en behandelen van internationale "property" verzekeringsprogramma's.

 

Actualiteit & service

Schadeoverzicht: In overleg met u kan Aon op vrijwel elke gewenste manier rapporteren over schadefrequentie of schadecijfers.

Verlenging van verzekeringen: Indien zich op de verzekeringsmarkt een mogelijkheid voordoet om tegen aantrekkelijkere voorwaarden of condities het contract elders onder te brengen dan zullen wij dit altijd ter overweging aan u voorleggen. Anderzijds zullen wij u ook informeren indien de verzekeringsmarkt er aanleiding toe geeft om juist niet actief de markt te benaderen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien er geen voordelen zijn te behalen, dan wel er mogelijk sprake is van een verharding van de markt. Over de bewegingen van de markt wordt u geïnformeerd door uw accountteam.

Security Committee: Aon stelt wereldwijd strenge eisen aan de verzekeraars bij wie zij de risico’s van haar klanten onderbrengt. De verzekeraars worden allemaal beoordeeld door een Security Committee die Aon heeft ingesteld. Als een verzekeraar door de Security Committee niet geschikt wordt geacht, dan is het voor Aon personeel niet toegestaan om risico’s bij de betreffende verzekeraar te plaatsen. De vereisten die het Security Committee gebruikt, hebben betrekking op:

 • Solvabiliteitsmarge
 • Financiële reserves (kapitaal- en technische reserves)
 • Hoogte van vermogen en bruto premie
 • Winstgevendheid
GRIP: Om volledig zicht te krijgen op de wereldwijde ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt heeft Aon het Global Risk Insight Platform (GRIP) ontwikkeld. Deze IT applicatie bevat informatie over alle plaatsingen door Aon van verzekeringen over de hele wereld. Het betreft lopende verzekeringen, verzekeringen in offertestadium en uitstaande offertes. Door het gebruik van GRIP beschikt Aon als enige makelaar over real-time informatie met betrekking tot alle verzekeringsmarkten op basis van echte transacties.

 

Begeleiding bij schade

Schadebehandeling: Aon ondersteunt u met name in de beginfase, nadat de schade ontstaan is, door te adviseren en te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de gevolgen van het schadegeval zoveel mogelijk te beperken. Vervolgens zorgen wij voor een snelle en adequate afwikkeling en uitbetaling van de schade.

Bijstand tijdens en na calamiteiten: Vanuit het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement ondersteunen wij organisaties in de publieke en private sector tijdens en na crisissituaties. Denk daarbij aan:

 • Het evalueren van incidenten/crisis gericht op het identificeren van lessen;
 • Het adviseren tijdens of direct na een crisis (klankbord voor voorzitter, scenario's, plan van aanpak nafase).