Netherlands

Een nieuw pensioenakkoord: wat betekent dit voor u als werkgever?

 

Na ruim negen jaar onderhandelen presenteerden de sociale partners op 5 juni een principe-akkoord. Er is voldoende politiek draagvlak gebleken voor een grondige herziening van het pensioenstelsel. Ook vertegenwoordigers van de werkgeversbonden en werknemersbonden staan positief tegenover de plannen.

Werkgevers, werknemers en het kabinet hebben overeenstemming bereikt over het pensioenakkoord. Het akkoord vormt de kaders waarbinnen hervormingen kunnen plaatsvinden, maar er moet nog veel gebeuren voor het zover is. Wat betekent het pensioenakkoord voor u als werkgever en voor uw werknemers?

Op aon.nl/pensioenakkoord houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en zetten we uiteen wat dit principe-akkoord voor u als werkgever betekent.

 

Impact pensioenakkoord op beschikbare-premieregelingen

Het Pensioenakkoord brengt de nodige aanpassingen in het bestaande pensioenstelsel met zich mee. Zo zal de wijze van financiering van pensioenregelingen gaan wijzigen. In het pensioenakkoord is het voorstel opgenomen om de pensioenpremie leeftijdsonafhankelijk te maken.

De overstap naar een leeftijdsonafhankelijke en gelijkblijvende premie heeft grote impact voor beschikbare-pensioenregelingen. In het document Impact pensioenakkoord op beschikbare-premieregelingen leest u wat dit concreet betekent.
 

Minister Koolmees heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd inzake de behandeling van de pensioenkortingen in 2020. Hieronder treft u in het kort de belangrijkste punten uit die brief:

 • De zogenaamde MVEV-kortingen worden 1 jaar uitgesteld naar 31 december 2020. Dit is met name gunstig voor PME en PMT waarvoor per 31 december 2019 gold dat ze een MVEV-korting zouden hebben. (MVEV staat voor Minimaal Vereist Eigen Vermogen en VEV staat voor Vereist Eigen Vermogen)
 • Bij de zogenaamde VEV-kortingen moet je aantonen dat je binnen de herstelperiode van de huidige dekkingsgraad kunt groeien naar de vereiste dekkingsgraad (ca. 120-125% voor veel fondsen). Die herstelperiode is verlengd van 10 naar 12 jaar.
 • Alleen fondsen met een actuele dekkingsgraad van minimaal 90% of fondsen die een onvoorwaardelijke korting doorvoeren tot zij een dekkingsgraad hebben van 90% kunnen gebruikmaken van bovenstaande regelingen. Dit geldt zowel voor de regeling ten aanzien van het MVEV-vereiste als de regeling die gaat over het VEV-vereiste. Dus als een pensioenfonds eind 2019 een dekkingsgraad onder de 90% heeft, dan moet er dusdanig gekort worden dat de dekkingsgraad gelijk is aan 90% (die korting mag weer over 10 jaar worden uitgesmeerd).
 • Het beleid met betrekking tot de premie over boekjaar 2020 wijzigt niet.

Onze collega Corine Reedijk is over dit onderwerp geïnterviewd. Lees het volledige interview op de website van de NOS.

Ontwikkeling dekkingsgraad gemiddeld pensioenfonds (over oktober 2019)

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen stijgt in november naar 102%. Dit wordt veroorzaakt door een lichte stijging van de rente en goede resultaten van de aandelen, mede als gevolg van meevallende groeicijfers. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, zakte desalniettemin terug naar 103%. Dat blijkt uit onze Pensioenthermometer. Lees het volledige persbericht op onze website. U vindt op onze website ook de grafiek van de Pensioenthermometer.

 

Principe-akkoord: wat ligt er op tafel en wat zijn de aandachtspunten voor u?

Hoofdpunten:

 • Nieuw stelsel biedt meer individuele keuzevrijheid
 • Tijdelijke bevriezing AOW, daarna geleidelijke stijging met acht maanden per extra levensverwachtingsjaar
 • Mensen met een fysiek zwaar beroep krijgen de mogelijkheid tot vervroegde pensionering
 • ZZP’ers worden niet verplicht om pensioen op te bouwen, wel om een AOV af te sluiten
 • Op de datum van pensionering is maximaal 10% van het pensioen vrij opneembaar
 • De doorsneepremiesystematiek wordt afgeschaft: een leeftijdsonafhankelijke premie wordt het uitgangspunt. Met name voor bedrijfstakpensioenfondsen is dit van belang

Aandachtspunten:

 • Meer individuele keuzevrijheid: hoe gaat u als werkgever hiermee om?
 • Wie betaalt de rekening en wat betekent dit voor de dekkingsgraden?
 • Hoe verloopt de overgang van het huidige stelsel naar het nieuwe stelsel en wie vult de financiële gaten die ontstaan?
 • Onzekerheid over uitwerking: er zijn jaren nodig voor concrete invulling. Hoe toekomstbestendig is dit akkoord?
 • Welke nieuwe kansen ontstaan er voor uw personeelsbeleid?
Lees hier meer over de contouren van het pensioenakkoord en wat de gevolgen voor u zijn.
 
 

Pensioentool: bereken wanneer u met pensioen kunt

In een tool die we in samenwerking met AD Algemeen Dagblad maakten, zien uw werknemers wanneer zij hun AOW-leeftijd bereiken. Voer uw leeftijd in en klik vervolgens op ‘check’. U ziet vervolgens welke AOW-leeftijden horen bij de huidige situatie en de nieuwe situatie op basis van het verwachte pensioenakkoord

 
 
 

Pensioenakkoord in het nieuws: lees de reacties van onze experts in de media

In het nieuwsoverzicht ziet u de reacties van onze pensioenexperts in de pers.

 
 

Pensioenthermometer: bekijk de actuele dekkingsgraad van pensioenfondsen

We actualiseren dagelijks de gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen. Bekijk hier de actuele stand van zaken.