Netherlands

Vervroegd uittreden

 

Nederlanders worden steeds ouder en blijven daarbij ook nog eens langer gezond. Dat blijkt uit diverse prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek de afgelopen decennia. Een AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd van 65 jaar werd daarom niet langer houdbaar geacht. De oplossing; langer doorwerken en later met pensioen. Maar hoe? In sommige beroepen is dat makkelijker gezegd dan gedaan. De afgelopen jaren is hard nagedacht over een lijst met “zware beroepen”. Hiervoor zou het, met behulp van overheidssubsidie, mogelijk moeten zijn om eerder met pensioen te kunnen. De criteria voor de vraag wat een zwaar beroep is, zijn lastig vast te stellen. Om deze reden is besloten dat er geen lijst met zware beroepen komt, maar extra mogelijkheden voor gezond werken naar de pensioengerechtigde leeftijd.

Afspraken pensioenakkoord

In het pensioenakkoord zijn zowel maatregelen opgenomen, die zien op ondersteuning bij eerder uittreden als maatregelen ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid. In dit artikel gaan wij in op de maatregelen ter ondersteuning van vervroegd uittreden.

Eerder met pensioen: De voorwaarden
Werkgevers krijgen tijdelijk de mogelijkheid om aan werknemers die bijna AOW-gerechtigd zijn een vroegpensioenregeling aan te bieden waardoor ze eerder kunnen stoppen met werken. Tot een drempelvrijstelling van € 1.847 (2021) per werknemer per maand wordt deze uitkering niet gezien als een regeling voor vervroegd uittreden (RVU). Dit bedrag is gelijk aan de netto AOW-uitkering voor alleenstaanden.

Aan deze regeling zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  • De regeling mag maximaal 3 jaar voor de AOW-leeftijd ingaan.
  • Het totale bedrag mag in een keer of in meerdere termijnen worden verstrekt.
  • Deze mogelijkheid is tijdelijk. De uiterste datum waarop werkgevers en werknemers dit overeen kunnen komen is 31 december 2025. De laatste uitkering is dus uiterlijk 31 december 2028.
  • De regeling geldt vanaf 1 januari 2021.
  • De hoogte van de uitkering is onafhankelijk van het oorspronkelijke inkomen, arbeidsverleden en/ of fulltime of parttime dienstverband.
  • De regeling is toegankelijk voor iedereen.

Wat is een regeling voor vervroegde uittreding?
Eerder stoppen met werken wordt ontmoedigd en soms zelfs extra fiscaal belast. Een RVU heeft als doel om een overbruggingsuitkering te bieden tot de pensioendatum. Biedt een werkgever een dergelijke regeling aan zijn werknemers aan, dan is de werkgever hierover een eindheffing verschuldigd van 52%.

Er is veelal sprake van een RVU als:

  1. Het ontslag leeftijdgerelateerd is (bij een reorganisatie worden alleen de oudere werknemers ontslagen).
  2. De ontslagvergoeding de werknemer in staat stelt om te overbruggen tot aan de AOW-leeftijd, dan wel eerdere pensioendatum, of gezien kan worden als een aanvulling op het pensioen. Hiervan is sprake als de uitkering minimaal 70% van het (laatstgenoten) reguliere jaarloon. Deze 70% is inclusief eventuele WW, ZW, WAO, VUT, prepensioen, vervroegd ouderdomspensioen, levensloop e.d. die wordt ontvangen uit dezelfde dienstbetrekking.

Op basis van de bovenstaande criteria zal het verstrekken van een uitkering van € 22.164 (per jaar) vlak voor de AOW-datum door de belastingdienst normaal gesproken gezien worden als een RVU-uitkering. De werkgever is hierover dan een extra heffing verschuldigd van 52%. Hierdoor wordt de regeling aanzienlijk duurder en zal deze in veel gevallen niet meer aantrekkelijk zijn voor een werkgever. Dit wordt nu tijdelijk opgelost door de nieuwe afspraken in het pensioenakkoord.

Voor wie is deze regeling?
De regeling mag maximaal 3 jaar voor de AOW-datum ingaan. De AOW-datum is in 2025 67 jaar. Werknemers die in 2025 64 jaar worden kunnen nog volledig gebruik maken van deze regeling.

  Leeftijdscohort geboren: AOW-leeftijd pensioenakkoord Leeftijd eerste RVU-uitkering Leeftijd werknemer in 2021
  vanaf Tot en met      
2021 1-9-1954 31-8-1955 66+4 63+4 63+4
2022 1-9-1955 31-5-1956 66+7 63+7 62+7
2023 1-6-1956 28-2-1957 66+10 63+10 61+10
2024 1-3-1957 31-12-1957 67 64 61
2025 1-1-1958 31-12-1958 67 64 60
 

Hoogte uitkering genoeg voor vervroegde uitkering?
De hoogte van de uitkering is maximaal € 22.164,- (2021). De werkgever ontvangt dit bedrag niet van de overheid, maar zal dit zelf moeten financieren. Niet iedere werkgever zal hiervoor de middelen hebben.

De uitkering mag maximaal drie jaar worden verstrekt. De werkgever kan de uitkering ook één of twee jaar verstreken, zodat de kosten lager zijn.

Een vrijgestelde RVU-uitkering is maximaal € 22.164,- per jaar. Het pensioenakkoord gaat ervan uit dat er een financiele prikkel moet zijn voor werkgever en werknemer. Als dit bedrag voor een werknemer te weinig is om eerder met pensioen te kunnen gaan dan zal een werknemer eigen financiële middelen moeten inzetten. De werknemer kan bijvoorbeeld een deel van het ouderdomspensioen eerder laten uitkeren of bijvoorbeeld kiezen om de pensioenuitkering te variëren zodat hij de eerste paar jaar een hoger pensioen ontvangt en later een lager pensioen. Daarnaast kan eigen spaargeld worden ingezet. Een andere mogelijkheid is het inzetten van gespaard verlof om eerder met pensioen te gaan. De werknemer kan ook 10% van zijn pensioen afkopen op pensioendatum (dit kan vanaf 2023). De mogelijkheid om daarnaast te kiezen voor een pensioenuitkering die eerst hoger is en daarna lager vervalt dan wel.

Naast de tijdelijke RVU-uitkering blijft ook demotie mogelijk. Werknemers kunnen dan maximaal 50% minder gaan werken. Het salaris mag dan worden aangevuld door de werkgever. Pensioenopbouw blijft mogelijk tot maximaal het oorspronkelijke salaris.

Verlofsparen voor vervroegde uittreding
Tevens is in het pensioenakkoord afgesproken dat werknemers maximaal 100 weken aan verlof mogen sparen. Dit waren er 50. Deze weken kunnen worden ingezet om eerder met pensioen te gaan. Gespaard kan bijvoorbeeld worden uit overwerk, onregelmatigheidstoeslag en niet gebruikte bovenwettelijke vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen vervallen in principe een half jaar na het kalenderjaar waarin deze zijn opgebouwd en kunnen dus in principe niet gespaard worden. Bovenwettelijk vakantiedag vervallen na Vijf jaar. Hier kan bij cao of schriftelijke overeenkomst van worden afgeweken.

Kan een werknemer op leeftijd 65 met pensioen?

Het antwoord is ja. Dat kan nu al en blijft in de toekomst ook mogelijk. De vraag is natuurlijk: heeft een werknemer voldoende middelen om op leeftijd 65 met pensioen te gaan? Voor veel oudere werknemers komt de verhoging van de AOW- en pensioenrichtleeftijd te laat om zelf een buffer te vormen om eerder met pensioen te gaan. Deze groep wordt nu tegemoetgekomen met de RVU-regeling waardoor het financieel gemakkelijker wordt om eerder te stoppen met werken.

De werkgever moet wel de financiële middelen hebben om de RVU-uitkering aan werknemers uit te kunnen keren. Op bedrijfstakniveau is het de verwachting dat hierover op korte termijn afspraken in cao’s worden gemaakt. Werkgevers die niet onder een cao vallen zullen zelf een kosten batenanalyse moeten maken tussen het in dienst houden van een oudere werknemer en het vergoeden van een RVU-uitkering.

 

Naast de RVU-uitkering zal mogelijk ook de werknemer een financiële bijdrage moeten leveren om eerder met pensioen te kunnen. Mogelijkheden zijn; pensioen vervroegen, een hoog/laag constructie en /of gespaard verlof dagen inzetten. Communicatie en financiële planning zijn hierbij erg belangrijk.

Vervolgtraject

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Bedrag ineens, Regeling vervroegd uittreden (RVU) en Verlofsparen aangenomen. De vrijstelling van de RVU-heffing en de verruiming van het verlofsparen zijn met terugwerkende kracht per januari 2021 in werking getreden.

Keer terug naar de hoofdlijnen
 

Bekijk onze webinars over de Wet toekomst pensioenen (Wtp)

Begin juni organiseerde Aon een aantal webinars naar aanleiding van de ontwikkelingen rond de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Tijdens de informatiesessies hebben onze experts praktische inzichten gedeeld over de hervormingen van het pensioenstelsel en de impact hiervan op werkgevers en werknemers. Daarnaast hebben we gedurende de interactieve sessies ook veel goede vragen van de kijkers kunnen beantwoorde.

Via de onderstaande buttons kunt u de webinars op uw gemak nog eens rustig terugkijken. Als u daarna nog vragen heeft of direct een gesprek wilt met een van onze specialisten dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Kijk onze webinars terug