Netherlands

Hoofdlijnen Pensioenakkoord

 
Datum laatste update: 5 januari 2021


Na bijna tien jaar overleg tussen sociale partners en de overheid is het zover: er ligt een pensioenakkoord voor vernieuwing van het pensioenstelsel in Nederland. Op 16 december is dit voorstel vastgelegd in een concept-wetsvoorstel ter consultatie. De hoofdlijnen van het pensioenakkoord, en de gevolgen die het heeft voor werkgevers, hebben we voor u op een rij gezet.

Een nieuw pensioenstelsel

Het oudedagpensioen bestaat uit drie delen: Het staatspensioen (de AOW), het pensioen dat via de werkgever wordt opgebouwd, en de eigen aanvulling hierop (zoals spaargeld). De verandering van het pensioenstelsel heeft vooral betrekking op het pensioen dat via de werkgeverd wordt opgebouwd.

Er zijn een aantal knelpunten waarom het huidige systeem niet meer goed werkt:

 • Het vertrouwen in het pensioenstelsel brokkelt af, doordat de op voorhand zeker lijkende pensioenen niet altijd mee stijgen met de ontwikkeling van de prijzen (indexatie) of soms zelfs worden verlaagd.
 • De premie die wordt betaald bij een pensioenfonds is een doorsneepremie: iedereen bouwt voor dezelfde premie evenveel pensioen op. Geld dat jongeren inleggen, zou veel langer gebruikt kunnen worden om te beleggen, dus zou dit technisch gezien meer waard moeten zijn.
 • Het huidige pensioenstelsel kent weinig mogelijkheden voor maatwerk en keuzevrijheid, terwijl hier wel behoefte aan is. Het nieuwe stelsel moet pensioenen inzichtelijker en persoonlijker maken.


De belangrijkste hoofdzaken van het akkoord

In het pensioenakkoord worden zeven onderwerpen behandeld. Op 16 december zijn deze onderwerpen vastgelegd in een concept-wetsvoorstel ter consultatie. Deze onderwerpen, en de impact en de gevolgen voor organisaties, bespraken wij ook tijdens ons Pensioencongres. Dit online congres kunt u hier terugkijken.

Dit zijn de belangrijkste zaken op een rij:

 1. AOW-leeftijd:
  De AOW-leeftijd gaat minder snel stijgen dan nu het geval is. Vanaf 2025 stijgt de AOW-leeftijd mee met de gemiddelde levensverwachting. Hoe het precies zit, leest u hier.
 2. Afschaffing doorsnee premie:
  De premie wordt leeftijdsonafhankelijk en leidend voor de pensioenopbouw. Pensioenopbouw wordt lager naarmate je ouder wordt - degressief. Lees er hier meer over.
 3. 10% vrije opname:
  Op de pensioendatum mag de deelnemer maximaal 10% van de pensioenwaarde opnemen. Hoe dit tot stand is gekomen, en wat deze regel precies inhoudt, leest u hier.
 4. Eenvoudiger nabestaandenpensioen:
  Het nabestaandenpensioen zal eenvoudiger en uniformer moeten worden. Inmiddels is er meer bekend over de invulling van het nabestaandenpensioen. Lees er hier alles over.
 5. Nieuwe contractvormen:
  Wat worden de nieuwe contractvormen voor pensioenfondsen? We hebben de hoofdlijnen van beide contracten en alle bijkomende informatie in dit document samengevat.
 6. Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP-ers:
  Er komt een wettelijke verzekeringsplicht voor het arbeidsongeschiktheidsrisico, en er wordt onderzocht hoe ZZP’ers makkelijk voor hun pensioen kunnen sparen. Wat het Pensioenakkoord voor ZZP’ers betekent leest u hier terug.
 7. Vervroegd uittreden:
  Werkgevers krijgen tijdelijk de mogelijkheid om fiscaal aantrekkelijke regelingen te treffen voor werknemers die vervroegd met pensioen willen gaan. Lees hier hoe het zit.