Netherlands

Praktisch ESG-beleid voor pensioenfondsen

 

Concrete aanpak door inzet van data en expertise

Maatschappelijk verantwoord beleggen, vaak aangeduid als Environmental, Social en Governance (ESG) beleid, is een van de thema’s waar pensioenfondsen hun beleid op inrichten. Vanuit toezichthouders wordt hier actief op gestuurd en gecontroleerd. Door het ESG-beleid praktisch in te richten, Blijft het pensioenfonds in control.

Inzet van data essentieel

Een praktisch ESG-beleid begint met het formuleren van concrete ESG doelstellingen. Ons risicopreferentieonderzoek kan u overigens helpen bij het in kaart brengen van de ESG voorkeuren bij de deelnemers. Om het ESG-beleid vervolgens concreet en passend te maken, is de inzet van data essentieel. Op deze manier kunnen de keuzes die worden gemaakt ten aanzien van ESG doorgerekend worden op portefeuille-niveau. Door dit inzicht weet het pensioenfonds of het aan de vooraf geformuleerde doelstellingen kan voldoen.

Advisering en begeleiding

Een praktisch ESG-beleid waar uw pensioenfonds direct mee aan de slag kan. Dat is wat we samen met u willen bereiken. De volgende zaken zetten wij in om pensioenfondsen succesvol bij te staan bij het opstellen van een praktisch ESG-beleid:

  • Het inventariseren van de ESG voorkeuren;
  • Het doen van voorstellen op basis van deze voorkeuren;
  • Inzet van data om voorstellen te kunnen vergelijken en scenario analyses te kunnen doen;
  • Implementatie van het gekozen beleid door geruik te maken van de buy ratings van het Aon manager reseach team;
  • Monitoren van de uitkomsten en evaluatie.

Bent u benieuwd wat we voor uw pensioenfonds kunnen betekenen? We helpen u graag. U kunt vrijblijvend contact opnemen met Thierry Rozier om de mogelijkheden te bespreken.

 

Wettelijke verplichting SFDR

Het SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) verplicht financieel adviseurs om passages over duurzaamheidsfactorn en het beloningsbeleid in de communicatie op te nemen.

Duurzaamheidsfactoren

Aon hecht veel belang aan maatschappelijk verantwoord beleggen (tegenwoordig vaak aangeduid als Environmental, Social en Governance (ESG) beleid). Dat wordt mede geïllustreerd door het feit dat Aon de United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI) reeds in 2009 heeft ondertekend. De UN promoot het gebruik van algemene aanvaarde normen op het gebied van milieu, bestuurlijke factoren en sociale aspecten, waaronder rechten van de mens, fundamentele arbeidsrechten, corruptie, het milieu, klant- en productintegriteit.

Aon in haar capaciteit van financieel adviseur adviseert professionele klanten op een breed scala van onderwerpen. Deze advisering kan zich richten op ALM studies of het adviseren over het strategisch beleggingsplan met andere woorden op een strategisch beleggingsniveau. Daarnaast kan het advies van Aon zich richten op de implementatie zoals de keuze voor een bepaald type beleggingsfonds. Op beide niveaus kan inzicht in ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren onderdeel uitmaken van de dienstverlening. Dit is afhankelijk van de scope van de afspraken tussen Aon en de klant. Hierin is de wens van de klant leidend.

Indien de klant wenst dat ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren onderdeel uitmaken van de dienstverlening op strategisch beleggingsniveau, kan Aon middels klimaatstressscenario’s of bredere ESG stress scenario’s inzicht geven in de mogelijke uitkomsten op de portefeuille. Deze uitkomsten kunnen worden meegewogen in de besluitvorming of een bepaalde strategische portefeuille voldoende prudent is gegeven verschillende scenario’s. Indien Aon gevraagd wordt te adviseren over de keuze voor een bepaald beleggingsfonds of mandaat, kan Aon een ESG score bepalen welke een weerslag is van de beoordeling van Aon van de wijze waarop de vermogensbeheerder verschillende ESG factoren integreert versus het universum. Deze score richt zich niet louter op ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren maar ook op positieve effecten. Aon’s beoordeling integreert de factoren policies, staff, process, stewardship en outcomes. Op verzoek kan Aon hier meer informatie over delen.

Beloningsbeleid

Aon als financieel adviseur hanteert een beheerst beloningsbeleid. In het beloningsbeleid is geen directe link met de wijze waarop duurzaamheidsrisico’s worden geïntegreerd.