Netherlands

HR in onzekere tijden: aan welke knoppen kun je draaien?

 

Werkgevers staan door de huidige onzekere tijden onder grote druk. Financieel gezond zijn en blijven is daarom belangrijker dan ooit. Als gevolg van de coronacrisis verandert er veel, tegelijkertijd loopt een aantal regelingen gewoon door die voor werkgevers belangrijk zijn. Aan welke knoppen kun je als HR-manager draaien om een financieel gezonde organisatie te supporten? In dit artikel geven we diverse tips.

 

Aandachtspunten in verband met de coronacrisis

Hieronder volgende de belangrijkste aandachtspunten voor werkgevers in verband met de coronacrisis waarmee relatief eenvoudig quick wins te behalen zijn.

  • Houd vitaliteit in het oog. Als werkgever blijft de plicht bestaan om langdurig ziekteverzuim zoveel mogelijk te beperken. Ook nu werknemers thuis zitten. Heb daarom oog voor wat een medewerker eventueel wel nog kan indien hij of zij langdurig uit dreigt te vallen. Kijk ook wat er op arbotechnisch gebied geregeld kan worden, zoals het uitlenen van beeldschermen of bureaumeubilair voor de thuiswerkplek. Ondersteun medewerkers bijvoorbeeld met ideeën en oplossingen ten aanzien van emotionele en financiële gezondheid of moedig hen aan om voldoende aan lichaamsbeweging te doen. Zo blijven medewerkers (langer) vitaal en inzetbaar.
  • Naleven Wet verbetering poortwachter. Als direct of indirect gevolg van de coronacrisis is de kans groter dat werkgevers geconfronteerd worden met ziekteverzuim. Met alle beperkingen van de maatregelen kan het extra lastig zijn om aan de gebruikelijke verzuimprocedures, de inspannings- en tijdsafhankelijke verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter te voldoen. Toch is het belangrijk om deze procedures – op afstand – te blijven borgen om een eventuele loonsanctie van het UWV te voorkomen.
  • Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Met deze tijdelijke noodmaatregel steunt het kabinet ondernemers die in zwaar weer dreigen te komen door de coronacrisis. Wie omzetverlies leidt, kan met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 tot maximaal 90% vergoed krijgen. Zo kunnen lonen doorbetaald worden en zijn gedwongen ontslagen niet nodig. De NOW ging begin april 2020 in en op 1 juni wordt besloten of en hoe de maatregel verlengd wordt.


Actuele overige aandachtspunten

Natuurlijk zijn er voor werkgevers ook aandachtspunten die losstaan van de coronacrisis, maar zeker in deze onzekere tijden de aandacht verdienen.

  • Premieafdrachten. Het komt regelmatig voor dat de premies die werkgevers betalen voor werknemersverzekeringen, te hoog zijn. Dit is met name het geval bij de overstap naar een nieuw salarispakket of nadat een overname is uitgevoerd. Controleer daarom (of laat dit controleren door uw adviseur) of dit in uw situatie ook zo is en u niet onnodig te veel betaalt.
  • Gedifferentieerde premiecontrole werkhervattingskas (Whk). Werkgevers die publiekelijk verzekerd zijn voor de WGA en/of Ziektewet ontvangen jaarlijks een beschikking met daarop het gedifferentieerd premiepercentage Whk. Dit percentage is in bijna de helft van de gevallen onjuist waardoor werkgevers te veel premie betalen. Wat ook voorkomt, is dat de hoogte van een op zich terecht toegerekende uitkering niet klopt. Ook hier geldt dus dat het belangrijk is om na te gaan of hier niet te veel wordt betaald of te weinig ontvangen.
  • Compensatie transitievergoedingen. Sinds 1 april 2020 is de compensatieregeling transitievergoeding in werking getreden. Met deze regeling moet voorkomen worden dat werkgevers dubbele kosten betalen voor zieke medewerkers. Wanneer in de periode 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2020 een transitievergoeding is betaald aan een medewerker die na ziekteverzuim en/of langdurige arbeidsongeschiktheid is ontslagen, kan dit bedrag tot 1 oktober 2020 worden teruggevraagd bij het UWV.
  • Uitstel ww-premie differentiatie. Door de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) moeten werkgevers duidelijk registreren of werknemers vast of tijdelijk in dienst zijn. Deadline om dit in orde te brengen was 1 april 2020 maar is nu naar 20 juni 2020 verschoven. Voorkom boetes en zorg daarom dat dit voor deze datum goed is vastgelegd. Houd ook in de gaten dat voor een vast contract een lage AWF-premie betaald moet worden en voor tijdelijke werknemers een hoge. Het salarishuis nog eens goed bekijken, kan dus voordeel opleveren.
  • No-risk polis en loonkostenvoordeel. Deze polis geldt bij het in dienst nemen van een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt (door bijvoorbeeld ziekte of een handicap). Soms is op voorhand niet duidelijk welke nieuwe medewerkers onder deze groep vallen en of zij een no-risk polis hebben. Vraag hen daarom goed naar hun uitkeringsverleden, zodat ook het loonkostenvoordeel dat met de no-risk polis gepaard gaat, niet verloren gaat als iemand nu (langdurig) ziek wordt. Binnen drie maanden na de indiensttreding moet deze tegemoetkoming bij het UWV zijn aangevraagd.

Goed financieel werkgeverschap in stand houden is altijd belangrijk, hier extra scherp op zijn is in deze tijden cruciaal voor zowel de eigen organisatie als de medewerkers. Kijk hier voor meer informatie en hulp.