Netherlands

Rol van de OR: Verzoek tot wijziging pensioenregeling

 

Wat te doen als mijn werkgever de pensioenregeling wil veranderen?

Werkgevers willen de laatste jaren veelvuldig de pensioenregeling aanpassen. Soms komt dit door wettelijke wijzigingen, soms door een wens van de werkgever zelf. De OR ontvangt dan een instemmingsverzoek en wordt gevraagd een oordeel te geven over de voorgenomen wijziging. De werkgever heeft dit nodig om door te gaan met de nieuwe regeling. Maar hoe kom je als OR tot een gedegen oordeel over een voorgestelde wijziging in de pensioenregeling?

Wijziging pensioenregeling

Een veelvoorkomende wijziging in de pensioenregeling is de overgang van een middelloonregeling naar een beschikbare premieregeling. Veel werkgevers willen af van de middelloonregeling, waarbij een toezegging wordt gedaan over de hoogte van het pensioen dat een werknemer kan aankopen als hij of zij met pensioen gaat. Daarbij wordt de hoogte van het pensioen met een vaste toeslag of indexering gecompenseerd voor de inflatie. Het nadeel voor werkgevers van zo’n regeling is dat de premie kan stijgen of dalen, afhankelijk van bijvoorbeeld ontwikkelingen op de beurs.

Bij de beschikbare premieregeling is de maandelijkse premie die werkgevers betalen vast, en is het voor werknemers nog onduidelijk wat de waarde van hun uiteindelijke pensioen wordt. Er is een trend gaande waarbij werkgevers af willen van de vaste premie van de middelloonregeling of deze op zijn minst willen versoberen. De lage rentestand is hier een belangrijke reden van; de kosten voor de middelloonregeling kunnen soms verdubbeld zijn vergeleken met vijf tot tien jaar geleden. Het voordeel voor werkgevers van de beschikbare premieregeling is dat ze lagere premiekosten betalen. De OR zal in dit geval niet alleen moeten kijken wat de impact van de kosten voor de werkgever zijn bij het wel of niet instemmen met een voorgestelde wijziging, maar ook het effect op de pensioenen van werknemers in ogenschouw moeten nemen.


Aandachtspunten voor de OR

De OR kan voor werknemers een aantal maatregelen voorstellen die de voorgestelde wijziging of versobering van de pensioenregeling verminderen. Bijvoorbeeld door voor te stellen de werknemersbijdrage te verlagen. Werknemers gaan er hierdoor op vooruit in nettosalaris. Een ander punt is de regeling zelf nog wat aan te passen. Dit kan via het deel van het loon waarover werknemers geen pensioen opbouwen, de zogenaamde franchise. Hier is een wettelijk minimum voor, maar de werkgever mag dit verhogen. De OR kan bij een wijziging in de pensioenregeling voorstellen om de franchise zo laag mogelijk of zo dicht mogelijk bij het wettelijk minimum te houden.

Een andere maatregel die de OR kan nemen, is het voorstellen van een zogenoemde bijspaarregeling. Deze regeling biedt werknemers de mogelijkheid om zelf extra geld bij te sparen voor hun pensioen, bovenop datgene wat zij maandelijks al afdragen. Weliswaar moet de werknemer dit zelf betalen, het biedt wel extra flexibiliteit voor hen die dit wensen.

Handig om te weten: de OR heeft het recht een onafhankelijk adviseur in te schakelen. De werkgever is verplicht om de kosten daarvoor te vergoeden. Daar is wel goedkeuring vooraf voor nodig.


Instemmingsrecht

Werkgevers kunnen de arbeidsvoorwaarde pensioen niet eenzijdig wijzigen. Er zal altijd overeenstemming moeten worden bereikt met medewerkers en de OR. Als ondernemingsraad heeft u medezeggenschap.

Benieuwd welke rechten de OR heeft en hoe u hier gebruik van maakt?

Instemmingsrecht: Zo werkt het