Netherlands

Kredietverzekeringen op maat

 
 

Verzekering voor een of meerdere afnemers of transacties, extra dekking, hoger eigen risico en politieke risico's

Hieronder vindt u onze diverse kredietverzekeringen en -oplossingen. Deze oplossingen hebben vaak een directe link met de financiering, omdat ze betrekking hebben op het debiteuren- of kredietrisico. Een hogere dekking kan financiers over de streep trekken om de bijbehorende financiering beschikbaar te stellen, aan koper of verkoper. Met een dekking die kan oplopen tot 95% is het betalingsrisico grotendeels afgedekt. Afhankelijk van de kredietrating van de kredietverzekeraar, kan dit een behoorlijke besparing opleveren van het kapitaalbeslag. Zo bespaart niet alleen u kosten, maar ook de bank.

Kredietverzekering voor één of enkele afnemer(s) (Single en Named Buyers)

Dit is een flexibele manier om bescherming te bieden tegen risico’s rondom één specifieke afnemer (Single Buyer). Voor als uw belangrijkste klant precies degene is die u – vanuit het oogpunt van risicomanagement – het meest zorgen baart. De productiekosten kunnen eventueel worden meeverzekerd, voor het geval uw klant voor levering failliet gaat. De verzekering kan worden uitgebreid met politieke risicodekking voor het land waarin uw klant is gevestigd. U kunt deze kredietverzekering ook afsluiten voor een selecte groep afnemers (Named Buyers).

Kredietverzekering voor een enkele transactie (Single Transaction)

Deze verzekering biedt bescherming tegen politieke en commerciële events die de uitvoering van een contract verhinderen. U bent vanzelfsprekend ook verzekerd tegen betalingsrisico’s als gevolg van politieke of commerciële events.

Extra dekking op bepaalde afnemers (Top-up)

Dit is een extra dekkingslaag bovenop een bestaande dekkingsfaciliteit of kredietlimiet. Vaak betreft dit een verdubbeling van de primaire dekking met een vooraf bepaald maximum. Met deze dekking verkleint u het eigen risico.

Een grote mate van zelfbeoordeling en hoger eigen risico (Excess of Loss)

Dit wordt ook wel de ‘Self Underwritten Policy’ genoemd. Deze dekking is bedoeld voor organisaties die beschikken over robuuste kredietmanagementprocessen en hun kredietrisico’s op waarde kunnen schatten. Deze dekking biedt bescherming tegen catastrofale verliezen als gevolg van non-betaling door commerciële en politieke events. Door een van tevoren vastgesteld deel van verliezen voor eigen rekening te nemen, kan uw organisatie de premiekosten beheersen. Met deze hogere mate van zelfbeoordeling creëert u meer ruimte voor zakendoen en minder bemoeienis door de verzekeraar.

Politieke risicodekking, inclusief conversie- en transferrisico

Deze dekking biedt, naast de bescherming tegen betalingsrisico’s als gevolg van politieke of commerciële events, bescherming tegen conversie- en transferrisico’s in landen waar dat nodig of raadzaam is. In sommige situaties kan het conversie- en transferrisico ook separaat verzekerd worden. Bijvoorbeeld bij deelnemingen in buitenlandse entiteiten.

(On)terecht inroepen van garanties (Unfair Calling Bonds)

Als u een afnemer in het buitenland om vooruitbetaling vraagt kan die afnemer een bankgarantie verlangen. Deze dekking biedt daarom bescherming tegen het risico dat uw afnemer die garantie ten onrechte inroept. Daarnaast biedt de verzekering ook dekking als de garantie terecht wordt ingeroepen als gevolg van overheidsoptreden. Bijvoorbeeld als u door de overheid niet meer kunt leveren aan uw debiteur.

Verzekering van niet geconfirmeerde Letters of Credit (L/C)

U bent beschermd tegen het risico van non-betaling door de bank van uw buitenlandse afnemer. Ook bij non-betaling door die bank als gevolg van politieke events, zoals een moratorium of betalingsuitstel.

Verzekering puur politiek risico

Naast politieke risicodekking als onderdeel van kredietoplossingen, adviseren en bemiddelen wij ook in dekking tegen ‘puur politiek risico’. Het betreft hier vier situaties: politiek geweld, terrorisme, oorlog (op land) en elke vorm van confiscatie of onteigening. Wij bieden u een verzekering die balansposten van vaste en vlottende activa (met uitzondering van debiteuren) dekt en risico’s rondom deelnemingen in buitenlandse entiteiten.

De beste oplossing uit de markt

Aon ondersteunt u graag bij het vinden van de juiste oplossing. Wij plaatsen verzekeringen bij zowel continentale als lokale verzekeraars, of op Lloyds. Daarbij kijken we naar de optimale condities voor u als klant, zowel wat betreft dekking als prijs. De Aon-wording (polisvoorwaarden) die wij gebruiken is algemeen bekend en geaccepteerd – en biedt onze klanten de best mogelijke vorm van dekking tegen de gunstigste condities.