Netherlands

Crisismanagement

Onder deze dienst verstaat Aon advies bij het opstellen en evalueren van een crisismanagementplan. Zo’n plan behelst het geheel aan maatregelen om in geval van een calamiteit tijdig en gecoördineerd te kunnen reageren om de gevolgen van zo’n calamiteit zoveel mogelijk te beperken en daarmee het vertrouwen van klanten, werknemers, aandeelhouders en andere stakeholders te behouden.

Wat biedt crisismanagement?

In nauwe samenwerking met u worden de risico’s die tot een crisis kunnen leiden en de bestaande beheersingmaatregelen geanalyseerd (pre-incident analyse) op grond waarvan de belangrijkste crisisscenario’s kunnen worden beschreven en uitgewerkt. Op basis van deze scenario’s worden specifieke crisisplannen (draaiboeken) opgesteld en op elkaar afgestemd.

Wat zijn de resultaten van crisismanagement?

  • Evacuatieplan/BHV plan (bereddering van mensen);
  • Continuïteitsplan (waarborgen continuïteit bedrijfsprocessen en beperken van verlies);
  • Dikwijls een specifiek ICT-herstelplan;
  • Inrichting van uw crisisorganisatie (inclusief het communicatieplan);
  • Toetsing van reeds bestaande plannen en crisisorganisatie (inclusief leden).

Tot het dienstenpallet van Aon behoort tevens het uitvoeren van een analyse van uw bedrijfsschade risico.