Netherlands

Collectieve zorgverzekering: lege dop of toegevoegde waarde?

 

Ongeveer twee derde van alle Nederlanders heeft een zorgverzekering afgesloten via een collectief contract. Dat kan een collectiviteit zijn via de werkgever, maar ook via de buurtsuper, de sportclub, een vereniging of een belangenbehartiger. Zo’n collectiviteit levert korting op de premie op. Er zijn talloze collectiviteiten en in de praktijk heeft bijna iedereen de keuze uit meerdere collectiviteiten om aan deel te nemen. Maar is dat eigenlijk wel zo gunstig?

Het oorspronkelijke idee achter collectiviteitskorting is dat de collectiviteit zou moeten leiden tot een kostenbesparing voor de zorgverzekeraar. Dat kan een besparing zijn vanwege administratieve voordelen van zorgverzekeraars, bijvoorbeeld omdat de premie via de werkgever wordt geïncasseerd. Of het kunnen voordelen zijn op het gebied van zorginkoop, omdat specifieke zorg voor een grotere groep voordeliger kan worden ingekocht.

In de praktijk blijken er veel ‘oneigenlijke’ collectiviteiten te zijn ontstaan die alleen gebruikt worden om korting te genereren. Door deze willekeurige inzet van de collectiviteitskorting is er twijfel ontstaan aan het nut van de regeling. Bij veel collectiviteiten is er geen aantoonbare meerwaarde die de korting rechtvaardigt.

Besluit minister
In politiek Den Haag is daarom een discussie ontstaan over het voortbestaan van de collectiviteitskorting. Minister Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft besloten om de Zorgverzekeringswet aan te passen. De maximale collectiviteitskorting die op de basisverzekering gegeven mag worden, wordt waarschijnlijk per 2020 gehalveerd: van 10% naar 5%. Volgens de minister moet een collectiviteit leiden tot een besparing op zorg. De minister schrijft: “In de praktijk blijkt van specifieke inkoop of zorginhoudelijke afspraken echter geen sprake. De korting die voor een collectiviteit wordt gegeven, wordt niet behaald door inkoopvoordeel, maar door een opslag op de oorspronkelijke premie.” Vandaar dat de minister de collectiviteitskorting op de basisverzekering wil halveren.

Werkgeverscollectiviteiten vaak wel zorginhoudelijk geladen
Het klopt dat er veel ‘oneigenlijke’ collectiviteiten zijn. Collectiviteiten waarvan de doelgroep zo gemêleerd is, dat er inderdaad geen gezondheidswinst te behalen is door het inzetten van bepaalde preventieve interventies. Maar er zijn ook veel collectiviteiten, met name werkgeverscollectiviteiten, die wel degelijk ‘zorginhoudelijk geladen’ zijn of kunnen worden.

In die collectiviteiten zijn bijvoorbeeld extra zorgverleners gecontracteerd die gespecialiseerd zijn in bepaalde specifieke beroepsziekten die bij die werkgever of in die branche vaak voorkomen. Of collectiviteiten met extra aandacht voor leefstijlproblemen die binnen die doelgroep veel voorkomen, zoals roken, verslaving of te weinig beweging. Of collectiviteiten die zich richten op specifieke doelgroepen en voor die doelgroep relevante extra zorg meeverzekeren. De bewering van de minister dat er helemaal geen sprake is van specifieke zorginkoop of zorginhoudelijke afspraken is dan ook te kort door de bocht.

Voordelen voor de werkgever
Het zorginhoudelijk laden van uw werkgeverscollectiviteit kan ook voor u als werkgever veel voordelen opleveren. Door breder te kijken dan alleen de Zorgverzekeringswet, kan de zorgcollectiviteit zelfs een belangrijke pijler in uw gezondheidsbeleid worden!

Zo kan er bij zorgcollectiviteiten bijvoorbeeld worden gekeken naar het welzijn en de duurzame inzetbaarheid van werknemers, naar verzuimreductie en beperking van arbeidsongeschiktheid. Ook sociale thema’s zoals hulp bij financiële problemen en extra druk door mantelzorg komen regelmatig terug in afspraken tussen collectiviteiten en zorgverzekeraars.

Maak onderscheid
De halvering van de collectiviteitskorting maakt het prijsverschil tussen verschillende basisverzekeringen nog kleiner dan het al is. Maar dat biedt ook kansen. Juist als de prijsverschillen kleiner worden, zal de consument ook naar andere aspecten gaan kijken. Het is dan ook zaak om de collectiviteit met nog meer toegevoegde waarde te laden die de doelgroep aanspreekt. En daarnaast kan er op de aanvullende pakketten nog altijd aantrekkelijke korting worden geboden. De maatregel is dus absoluut niet het einde van collectiviteiten. Marktpartijen doen er goed aan het als een signaal te zien om meer onderscheidend te werk te gaan.

Maatregelen symboolpolitiek?
Aon vindt de collectiviteitskorting een belangrijk middel om mensen te stimuleren deel te nemen aan een zorgcollectiviteit. We zijn het met de minister eens dat het wel moet gaan om een collectiviteit die iets toevoegt en dat er geen korting verleend moet worden die nergens op gebaseerd is. Aon had het dan ook veel logischer gevonden als er concrete maatregelen zouden zijn genomen om de collectiviteitkorting afhankelijk te stellen van het al dan niet zorginhoudelijk laden van collectiviteiten. Het halveren van de collectiviteitskorting lost in feite niets op en heeft veel weg van symboolpolitiek.

Aon en zorginhoudelijk laden
Aon vindt dat zorginhoudelijk laden breder is dan alleen het realiseren van een kostenbesparing op de Zorgverzekeringswet. Daarom hebben wij de volgende definitie van zorginhoudelijk laden geformuleerd:

“Zorginhoudelijk laden is het aanbieden van (preventieve) interventies aan een zorgcollectiviteit waarvan de actieve inzet naar verwachting zal leiden tot gezondheidswinst of tot behoud van gezondheid van een substantieel deel van de primaire verzekerdengroep (vaak werknemers). De inzet wordt jaarlijks geëvalueerd en de aangeboden interventies worden aangepast aan de dan geldende stand van zaken.”

Als uw bedrijf specifieke beroepsziekten kent, zal dat in veel gevallen een goede optie zijn om de collectiviteit zorginhoudelijk te laden. Ook interventies die u als werkgever vaak moet inzetten kunnen een aanwijzing geven over hoe een zorgcollectiviteit beter geladen kan worden.

In veel gevallen kan ook gekeken worden naar veel voorkomende gedragingen door werknemers. Uit onderzoek van de World Health Organization (WHO) blijkt dat acht veel voorkomende gedragingen leiden tot de top-15 van chronische aandoeningen:

De kosten van veel van deze chronische aandoeningen worden in Nederland vanuit de Zorgverzekeringswet betaald. Door de aanpak van gedragingen kunnen werknemers fitter en duurzamer inzetbaar worden, en kan tegelijkertijd aannemelijk worden gemaakt dat er een besparing kan worden gerealiseerd op de zorgkosten. Zo kan de zorginhoudelijkheid in veel gevallen gekoppeld worden aan duurzame inzetbaarheid.

Zorginhoudelijk laden: wij moeten hier samen heel hard mee aan de slag. Hoe kunnen wij u helpen uw collectiviteit nog beter zorginhoudelijk te laden en onder de aandacht van uw werknemers of leden te brengen? Wij gaan hierover graag in gesprek met u en uw zorgverzekeraar!