Netherlands
Inkomen

WIA (aanvullende) verzekeringen

 

Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt raakt, betaalt de werkgever gedurende de eerste twee jaar het loon van de arbeidsongeschikte werknemer door voor tenminste 70%.

Mocht de arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar duren, dan kan de werknemer mogelijk recht hebben op een uitkering uit de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) en geconfronteerd worden met een behoorlijke inkomensterugval.

 

Er zijn feitelijk drie scenario’s denkbaar:

  1. De werknemer is minder dan 35% arbeidsongeschikt

    Hiervoor biedt de overheid geen vangnet.

  2. De werknemer is gedeeltelijk arbeidsongeschikt (35% - 80%) of volledig maar niet duurzaam

    Hiervoor biedt de overheid een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Deze WGA-Uitkering biedt de werknemer een aanvulling op het (mogelijk resterende) inkomen. Binnen de WGA ontvangt de werknemer afhankelijk van haar of zijn arbeidsverleden eerst een Loongerelateerde uitkering en na afloop hiervan ontvangt de werknemer dan wel een Loonaanvullingsuitkering (bij voldoende benutting van de restverdiencapaciteit) of een Vervolguitkering (bij onvoldoende benutting van de restverdiencapaciteit).

  3. De werknemer is volledig en duurzaam arbeidsongeschikt

    Hiervoor biedt de overheid een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Voor deze werknemers is er geen zicht meer op terugkeer in het arbeidsproces.

De wettelijk uitkering uit de WIA kent als uitgangspunt altijd het gemaximeerde SV-loon maar kan echter aangevuld worden door zgn. Inkomensverzekeringen. Deze kunnen door de werkgever ten behoeve van de werknemers afgesloten worden.

Het kan zijn dat de werkgever één of meerdere verzekeringen heeft afgesloten om de WGA of IVA-uitkering aan te vullen.

Hieronder lichten wij er drie uit:

 
WGA Hiaat Basis
Wanneer een werknemer onder de WGA valt daalt zijn inkomen. De WGA Hiaat Basis verzekering biedt een aanvulling op de wettelijke vervolguitkering. Deze verzekering dekt alleen het arbeidsongeschiktheidsdeel van de inkomensderving. Deze verzekering vult aan tot maximaal 70% van het verschil tussen het laatst verdiende loon en het minimumloon maar alleen voor het deel dat de werknemer arbeidsongeschikt is.
WGA Hiaat Uitgebreid
Wanneer een werknemer recht heeft op een uitkering uit de WGA daalt het inkomen maar naast het inkomensverlies waarmee de werknemer wordt geconfronteerd door zijn arbeidsongeschiktheid kan er ook sprake zijn van een werkloosheidscomponent. Dit is het geval als een werknemer zijn restverdiencapaciteit niet volledig benut omdat de werknemer geen passend werk kan vinden. Met de WGA Hiaat Uitgebreid verzekering wordt zowel het arbeidsongeschiktheidsdeel als het werkloosheidsdeel verzekerd. De verzekering vult aan tot maximaal 70% van het verschil tussen het oude en het nieuwe loon.
WIA Excedent
Omdat de grondslag voor de wettelijke WIA-uitkering gemaximeerd zijn op het Maximum SV-loon kunnen werknemers met een loon dat boven het Max. SV-loon ligt geconfronteerd worden met een meer dan behoorlijke inkomensterugval. Met de WIA Excedent verzekering kan ook het loon boven het Max. SV-loon verzekerd worden. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden om 70%, 75% of 80% van dit zgn. bovenwettelijke salaris te verzekeren.
 

Wilt u weten wat de gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor een individuele werknemer zijn? Via de onderstaande buttons kunt u dit berekenen. Tevens kunt u inzichtelijk maken welke eventuele aanvullingen er vanuit de door u afgesloten WIA (aanvullende) verzekeringen worden geboden.

Bereken de gevolgen van arbeidsongeschiktheid*

 
 

* Aan de inhoud van deze website kunt u geen rechten ontlenen. Bij het gebruikmaken van de buttons (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt Aon geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Aon is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de desbetreffende websites.