Netherlands
 

De MKB Verzuim-ontzorgverzekering

 

Vanaf 1 januari 2020 is het voor ondernemers mogelijk om een nieuwe, zogenoemde MKB Verzuim-ontzorgverzekering af te sluiten. Deze verzekering vangt, net als een gewone verzuimverzekering, het financiële risico op van een werknemer die ziek wordt. De MKB Verzuim-ontzorgverzekering is een totaaloplossing voor werkgevers die knelpunten wegneemt die werkgevers ervaren bij de verplichtingen rond ziekteverzuim.


De MKB Verzuim-ontzorgverzekering is door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW, Wouter Koolmees) in het leven geroepen om vooral kleinere werkgevers te ondersteunen. Naast een dekking van het financiële risico worden werkgevers geholpen (ontzorgd) bij de verplichtingen en taken rond de twee jaar loondoorbetaling bij ziekte. Het uitgangspunt is dat de verzekering een transparant en betaalbaar dienstverleningspakket biedt dat werkgevers helpt met het beperken van (langdurig) verzuim. De verzekering is daarnaast “Poortwachterproof”. Dit betekent dat een eventuele loonsanctie niet voor rekening komt voor de werkgever, mits deze de adviezen van de verzekeraar opvolgt.

Financiële tegemoetkoming
Daarnaast komt de overheid werkgevers financieel tegemoet in hun verplichtingen rond ziekteverzuim. Werkgevers ontvangen met ingang van 2021 een “loondoorbetalingskorting” op de premieheffing. Vooralsnog is deze korting onafhankelijk van de omvang van de organisatie. Werkgevers krijgen deze korting ongeacht of zij een MKB Verzuim-ontzorgverzekering afsluiten of niet.

De kenmerken van een MKB Ontzorgverzekering
Een MKB Ontzorgverzekering kent een aantal eisen. De belangrijkste hiervan zijn dat de verzekering
 • “Poortwachterproof” moet zijn,
 • re-integratiedienstverlening 1e en 2e spoor moet bevatten,
 • de kosten van voorgeschreven re-integratie voor 100% moet vergoeden,
 • moet werken met gecertificeerde professionals,
 • bij (dreigend) langdurig verzuim een door verzekeraar geaccepteerde casemanager inzet en
 • een maximering van de premiestijging als gevolg van eigen verzuim kent.
De ondernemersorganisaties verwachten dat de inzet van professionals de kwaliteit van de re-integratie gaat verbeteren. "Dat is goed voor zowel werkgever als werknemer." Een belangrijke rol is daarom weggelegd voor de casemanager. Onder andere door:
 • te helpen bij het plan van aanpak,
 • de werknemer te ondersteunen bij de eigen re-integratie,
 • de kosten van voorgeschreven re-integratie voor 100% moet vergoeden,
 • interventies te adviseren en
 • zorg te dragen voor een compleet Poortwachtersdossier.

Aanbieders
De nieuwe polis wordt door zes verzekeraars aangeboden, om te borgen dat er marktwerking is. Behalve dat de polissen aan een bepaalde minimale standaard moeten voldoen, transparant moeten zijn en met elkaar vergeleken moeten kunnen worden, komt er een loket waar ondernemers met klachten over dit product terechtkunnen. MKB-Nederland en verzekeraars evalueren de verzekering jaarlijks en rapporteren aan het ministerie van SZW.

Hoe nu verder?
Nagenoeg alle huidige verzuimverzekeraars bieden dit product vanaf oktober 2019 aan, naast hun reguliere verzuimverzekering. Daardoor zijn de product- en premiekenmerken pas laat bekend. Wel is op dit moment al bekend dat verzekeraars de MKB Ontzorgverzekering alleen in combinatie met een verplicht arbopakket aanbieden. Hiervoor hebben zij over het algemeen één arbodienst geselecteerd. Daarmee is de MKB-Ontzorgverzekering in feite dit jaar nog niet af te sluiten. Want als een werkgever een contract heeft met een andere arbodienst, geldt in de meeste situaties een opzegtermijn van drie maanden. Veel organisaties die al een reguliere verzuimverzekering hebben, maken gebruik van een zogenaamde combi-polis. Dat is een verzuimverzekering inclusief arbodienstverlening, waarin de verzekeraar de meeste kenmerken van de MKB-Ontzorgverzekering al heeft opgenomen. Op dit moment is de MKB-Ontzorgverzekering daardoor met name toegankelijk voor nieuw opgerichte bedrijven.

De financiële tegemoetkoming die bedoeld is voor werknemers met een MKB-Ontzorgpolis is ook geen reden om een MKB Ontzorgverzekering af te sluiten. Deze tegemoetkoming wordt immers vanaf 2021 gegeven en vooralsnog aan álle werkgevers. Ongeacht grootte en afgesloten type verzuimverzekering.

Verder moet nog blijken of de maximering van de premiestijging in de praktijk zo gaat werken als bedoeld is. Er is afgesproken dat slechts 25% van het eigen verzuim mag meewegen bij de bepaling van de nieuwe premie. Maar onderdelen als leeftijdsopbouw, branchecijfers en rendement van de portefeuille zijn ook zaken die het premieniveau van een polis bepalen.

Tot slot is nog onvoldoende bekend hoe het premieniveau van de MKB Ontzorgverzekering zich gaat verhouden ten opzichte van een reguliere verzuimverzekering (met arbodienstverlening).

De toekomst gaat het ons leren
Naar ons idee is de komst van de MKB Ontzorgpolis een goede ontwikkeling. Het biedt een ruimere keuze in de wijze waarop werkgevers de financiële gevolgen van verzuim kunnen verzekeren, waardoor zij de best passende oplossing kunnen kiezen. Het is echter nog te vroeg om te kunnen concluderen of de MKB Ontzorgverzekering een succes gaat worden. 2020 zal ons dat leren.

Advies nodig? Wij helpen u graag
Uiteraard houden wij alle ontwikkelingen in de gaten. Wilt u een MKB Ontzorgverzekering via ons afsluiten? Dan adviseren wij u graag bij het maken van de juiste keuze. U kunt daarvoor contact opnemen met uw contactpersoon binnen Aon.

 

 
[Error loading the control 'eloquadownloadform', check event log for more details]