Netherlands

WGA-Hiaatverzekering

 

Werknemers die in de WGA terecht komen kunnen te maken krijgen met een forse inkomensdaling.(Het WGA-hiaat.) Vooral als zij hun restverdiencapaciteit niet benutten. Om die financiële risico´s van het WGA-hiaat voor uw werknemers te beperken, kunt u hen een collectieve verzekering aanbieden.

In veel cao’s is het zelfs verplicht gesteld dat een werkgever een dergelijke verzekering aan haar werknemers aanbiedt. Het is dus zaak dat de werkgever de relevante bepalingen in de betreffende cao kent.

Voor wie?
Alle werknemers van verzekeringnemer die verplicht verzekerd zijn op grond van de WIA kunnen deelnemen aan de WGA-Hiaatverzekering.

Dekkingsvarianten
Verzekeraars hebben twee hoofdvarianten ontwikkeld. Daarmee heeft een werkgever voor haar werknemers de keuze tussen een uitgebreide dekking met inkomensgarantie of een beperkte dekking. Onderstaand vindt u een beknopte toelichting op beide varianten.

Uitgebreide WGA-hiaatdekking
Deze dekking garandeert een inkomen van minimaal 70% van het oude gemaximeerde salaris.

De uitkering is niet gerelateerd aan de mate van arbeidsongeschiktheid en/of het al dan niet benutten van de resterende verdiencapaciteit.

Bij de meeste Uitgebreide WGA-hiaatverzekeringen is hieraan ook nog een zogenaamde bonusuitkering toegevoegd. Dit is een verhoging van de uitkering met een bepaald percentage (meestal 5%) voor een bepaalde duur (meestal tot de eindleeftijd) in het geval de arbeidsongeschikte verzekerde zijn restverdiencapaciteit voor meer dan 50% benut.

Beperkte WGA-hiaatdekking
Deze variant biedt enkel dekking in het geval een werknemer zijn resterende verdiencapaciteit niet voldoende benut (minder dan 50%) en is tevens gebaseerd op de mate van arbeidsongeschiktheid.

Bij deze dekkingsvariant bestaat nog steeds kans op een aanzienlijke inkomensterugval.

Indexering van de uitkering
Werkgevers kunnen ervoor kiezen een eventuele uitkering te indexeren, oftewel waardevast te houden. Keuzemogelijkheden daarin zijn: 2%, 3%, WIA-index en CBS-Index.

Premiebetaling
De werkgever bepaalt zelf of zij de premie gedeeltelijk of geheel betaalt of de premie voor rekening van de werknemer laat komen., tenzij hierover in de ca- bepalingen zijn opgenomen.

Samen met u bepalen wij welke WGA-Hiaatdekking aansluit bij uw cao en/of uw bedrijf.

Meer informatie
Neem contact op met een van onze specialisten voor antwoord op uw vragen. U vindt de juiste contactgegevens op de Service & Contact pagina.