Netherlands

Casus

 

”Aon hielp met de coördinatie van de schadeafwikkeling en zorgde dat de juiste partijen ingeschakeld werden.”

Oorzaak
Een lek is geconstateerd in de bodem van een tank waaruit een grote hoeveelheid gasolie in de ondergrond is gestroomd.

Risico’s
Zware vervuiling van de bodem met risico op verdere verspreiding via het grondwater en oppervlaktewater. Risico op mogelijke schade conform Europese richtlijn milieu. Onderzoek door lokale autoriteiten naar oorzaak en omvang schade. Waardevermindering van grond. Mogelijke (gedeeltelijke) bedrijfsstilstand.

Oplossing
Aon heeft een coördinerende rol gespeeld wat het proces heeft versoepeld en versneld. Aon heeft de zaak bij de betreffende verzekeraars gemeld en na overleg een expert ingeschakeld. In opdracht van verzekerde werd een bodemonderzoek gedaan waarvan de eerste resultaten bekend werden en waaruit bleek dat ca 700 m3 ondergrond in min of meerdere mate vervuild waren en dat maatregelen getroffen dienden te worden om de vervuiling te isoleren en te voorkomen dat het grondwater aangetast zou worden en vervolgens de grond te saneren. Verder onderzoek werd opgestart naar de oorzaak van de lekkage. Vervolgens is tevens de sanering opgestart die nog steeds niet is afgerond (2014). In de tussentijd heeft Aon met verzekeraars onderhandeld over een schikking op basis van de geschatte uiteindelijke saneringskosten op basis waarvan de zaak recentelijk geschikt is.


>> Lees nog een case uit de praktijk