Netherlands

ALM-studie voor pensioenfondsen

 

Elk pensioenfonds voert periodiek (vaak eens in de drie jaar) een Asset Liability Management-studie uit. In het algemeen wordt het strategische beleggingsbeleid van het pensioenfonds op deze ALM-studie gebaseerd.

In een ALM-studie wordt op basis van een veelvoud aan economische scenario’s onderzocht wat de financiële gevolgen zijn van verschillende (beleggings)beleidsvarianten. Op basis van de inzichten die met deze studie worden verkregen, kan een pensioenfondsbestuur besluiten welke beleidsvariant het best past bij de doelstellingen/ambities van het pensioenfonds.

ALM-studie op maat voor uw organisatie

Wanneer wij een ALM-studie uitvoeren, vinden we het erg belangrijk dat er goede afstemming plaatsvindt met het pensioenfonds. Zo kunnen we de ALM-studie volledig op maat maken.

Wij hanteren de volgende stappen bij onze ALM-studie:

 • Intakegesprek met het pensioenfonds, met als doel overeenstemming over o.a.:
  • doelstelling van de ALM-studie;
  • te onderzoeken beleidsvarianten;
  • uitgangspunten van de berekeningen;
  • doorlooptijd;
  • budget voor de ALM-studie.
 • Rekenfase, waarbij tussentijdse afstemming van de berekeningsresultaten zal plaatsvinden (indien nodig).
 • Presentatie; door de opzet fungeert deze ook als eindrapport. Op basis van de presentatie kan besluitvorming plaatsvinden.


Analyse van het ESG-beleid

Op verzoek van het pensioenfonds kunnen wij in de ALM-studie ook de financiële gevolgen van klimaatrisico’s inzichtelijk maken en een kwantitatieve risicoanalyse uitvoeren van het te hanteren ESG-beleid. ESG staat voor Environmental (E), Social (S) en Governance (G). De term ESG wordt tegenwoordig vaak gebruikt, in het verleden werden de termen Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) en duurzaam beleggen veel gebruikt. In de praktijk zijn dit synoniemen van elkaar.

Waar staan de pijlers E, S en G voor?

In pijler E wordt gekeken naar de kwetsbaarheid van de organisatie voor klimaatverandering, de uitstoot van broeikasgassen, verbruik van natuurlijke hulpbronnen. Tegelijkertijd wordt er gekeken naar kansen, zoals alternatieve energiebronnen. Pijler S is gericht op het gedrag van organisaties ten aanzien van mens en maatschappij, zoals de gezondheid en veiligheid van medewerkers en consumenten. Bij pijler G staan het toezicht op en het monitoren van het gedrag van de organisatie centraal. Denk hierbij bijvoorbeeld aan transparantie, betrouwbare boekhouding, gedragsregels en vergoedingen/beloningen van bestuurders.

Hiermee kan het pensioenfonds invulling geven aan de IORP-vereisten (denk hierbij aan de vereisten inzake de Eigen Risico Beoordeling of ERB) en de nieuwe SFDR-regelgeving (SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation). Meer informatie over onze ESG-dienstverlening vindt u hier.


Waarom kiezen voor Aon?

We hebben een hoogwaardig en enthousiast team met brede ervaring op het gebied van ALM-studies, haalbaarheidstoetsen en stochastische analyses; onder andere op het gebied van beleggings-, premie- en toeslagbeleid, risicoafdekkingen en maatmanberekeningen. Als u voor Aon kiest, kunt u erop rekenen dat de berekeningen voor uw ALM-studie worden uitgevoerd door ons speciale ALM-team.

Kernpunten van onze studies zijn:

 • kwaliteit (vanwege kwalitatief hoogstaand team met brede ervaring);
 • betrouwbaarheid en snelheid (we houden ons aan deadlines en afspraken);
 • flexibiliteit (we kunnen veel verschillende scenario’s doorrekenen);
  internationale schaalgrootte (hierdoor kunnen wij vrijwel alle asset classes modelleren, waaronder complexe categorieën als emerging market debt, high yield en hypotheken fondsen);
 • lage kosten (door efficiency en ervaring);
 • overzichtelijke rapportage (met toelichting op de belangrijkste resultaten);
 • concrete adviezen (die u kunt omzetten in beleidswijzigingen).


Heeft u interesse?

Wilt u meer weten over onze ALM-studie? Neem contact op met onze Hoofd Investment Consulting en Investment Research Team, Maarten Thomassen ([email protected]), voor meer informatie of een offerte op maat op voor uw pensioenfonds.