Netherlands

Samenvoeging WGA flex en vast mogelijk uitgesteld

 

Vrijdag 20 februari heeft de Minister van SZW een brief aan de Tweede Kamer verstuurd waarin hij het voornemen heeft uitgesproken de samenvoeging van WGA flex en vast uit te stellen van 1 januari 2016 naar 1 januari 2017. Als de samenvoeging van de WGA flex en vast inderdaad een jaar wordt uitgesteld, dan blijft u per 1 januari 2016 mogelijk verplicht publiek verzekerd voor WGA’ers die via de Ziektewet (WGA-flex) zijn ingestroomd. Hierdoor kan het zijn dat u een verhoogde gedifferentieerde premie blijft afdragen. Wij verwachten dat de premie voor het WGA flexdeel zelfs met gemiddeld een derde zal stijgen, omdat een extra jaar aan uitkeringslasten wordt toegerekend. Voor de WGA instroom vanuit vaste contracten (WGA-vast) en voor de Ziektewet blijft de mogelijkheid bestaan voor eigenrisicodragerschap.

 

Beperk risico’s rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid
Als werkgever bent u in toenemende mate verantwoordelijkheid voor verzuimende en arbeidsongeschikte werknemers. Daarom is het verstandig om nu al maatregelen te nemen. Hoe kunt u de risico’s rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid beperken?

Maatregelen rond verzuim en loondoorbetaling
Uw verzuimproces voldoet ongetwijfeld aan de eisen die u zijn opgelegd vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Ook om uw loondoorbetalingskosten bij verzuim te beperken, zult u al diverse maatregelen nemen. Maar wat als een werknemer ziek uit dienst gaat of kort na uitdiensttreding ziek wordt? Uw financiële verantwoordelijkheid voor maximaal twaalf jaar is dan net begonnen, terwijl uw verzuimbeleid alleen tijdens de dienstbetrekking geldt. Het is verstandig om uw verzuimbeleid regelmatig onder de loep te nemen en uit te breiden met de mogelijkheden die vanuit de wet worden geboden. Wat zijn de opties?

1. Regie door UWV
U kunt als werkgever uw twaalfjarige risico laten coördineren door UWV. UWV voert dan de regie over uw uitkeringslasten en u betaalt de uitkeringen via een gedifferentieerde premie. Voor de WGA-flex bent u tot 2017 zelfs verplicht om de risico’s via het UWV te laten verlopen. In de praktijk kan dit betekenen dat de regie niet optimaal wordt uitgevoerd, terwijl u wel de lasten draagt. Zo berekent UWV uitkeringen niet altijd goed en kloppen toerekeningen niet altijd. Bovendien gebeuren herbeoordelingen voor het vaststellen van een afname of toename van arbeidsongeschiktheid niet altijd op de juiste momenten. U betaalt hierdoor vaak onnodig lang een verhoogde gedifferentieerde premie.

2. Ondersteunen van (ex-)werknemers
U kunt voor de Ziektewet en voor de WGA-vast ook kiezen voor eigenrisicodragerschap. Dan financiert u zelf de uitkeringslasten en bepaalt u zelf wanneer herbeoordelingen van de werknemer plaatsvinden. Maar ook als u publiek verzekerd bent, zijn er mogelijkheden om kosten te beperken. Bijvoorbeeld door afspraken te maken met de zieke ex-werknemer in het ingewikkelde sociale zekerheidslandschap. Ook kunt u alle besluiten van het UWV controleren en hiertegen in bezwaar gaan, zowel op financiële gronden als op medische gronden in de vaststelling van het arbeidsongeschiktheidspercentage. U blijft namelijk de rekening betalen en daarmee heeft u een blijvend belang.

3. Premiekortingen en loonkostensubsidies door no-risk status
Een andere optie is in kaart brengen of u werknemers in dienst heeft met een bepaalde no-risk status. Dat is het geval voor zes procent van de werkzame beroepsbevolking. Het gaat bijvoorbeeld om werknemers met een beperking in het verleden die al jarenlang zijn hersteld. Of werknemers die u heeft aangenomen vanuit de bijstand of de WW. U kunt dan een premiekorting tot € 21.000,- toepassen en u hoeft het twaalfjarig risico op verzuim en arbeidsongeschiktheid niet te dragen. Zo kunt u verzuimkosten en premieafdrachten aan de Belastingdienst in grote mate terugdringen.

Aanvullend kunt u zo bepalen in welke mate u al voldoet aan de nieuwe wetgeving die u mogelijk gaat verplichten om werknemers met een beperking in dienst te nemen, ofwel de participatiewet en de hierbij horende quotumwet.

Totaaloplossing
Nu en in de toekomst blijft het belangrijk om aandacht te schenken aan het welzijn, de inzetbaarheid en re-integratie van uw (ex-)werknemers. Dat betekent verschillende beleidsterreinen ‘aan elkaar knopen’ om de inzetbaarheid van werknemers te vergroten en risico’s te beperken. Die synergie is voor u als werkgever van essentieel belang, omdat verzuim- en inkomensbelangen elkaar kruisen. Onze visie is dan ook dat één partij een totaaloplossing moet kunnen bieden die het hele veld bestrijkt, van verzuimpreventie tot re-integratie en WIA.

Heeft u vragen of heeft u ondersteuning nodig? Neem contact op met Aon. Wij helpen u graag verder.